Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 11/11/2016 08:11

11/11/2016, Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΣΤΑΛΟ Δ.Ε. Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ”

O Δήμος Χανίων, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή
του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΣΤΑΛΟ Δ.Ε. Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ”,
εκτιμώμενης αξίας 74.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) (σχετική η με αριθμό 35/2016 μελέτη της ΔΤΥΔΧ) .
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία Οδοποιίας με
προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) : 59.677,42 €
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους καθώς και
τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr)
Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29/11/2016
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά).
Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί
σύμφωνα με το σύστημα της ενιαίας έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας
που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.
Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων που
είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (αρ. 59 του Ν.4278/2014).
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
Οι οικονομικοί φορείς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους του άρθρου
76 του Ν.4412/2016
Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1α) του ν. 4412/2016 (Α 147).
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Χανίων.
Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 28213-41725, FAX επικοινωνίας 28213-
41716, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αργυρή Μαρινάκη.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική
διακήρυξη του διαγωνισμού.

Διακήρυξη

Τεχνική Έκθεση

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

ΕΣΥ

Σχέδιο

Για να λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ, επιλέξτε τον αριθμό διακήρυξης 13/2016 και συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία.