Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 23/06/2016 03:06

23/06/2016, Δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του προγράμματος εκμάθησης σκακιού για παιδιά που διοργανώνει ο Δήμος Χανίων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ,

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760


Χανιά, 23 / 06 / 2016


Αρ.πρωτ.: 34939

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του προγράμματος εκμάθησης σκακιού για παιδιά που διοργανώνει ο Δήμος Χανίων

 

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

  2. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80, τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006) και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008, τις διατάξεις του αριθμ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95, τις διατάξεις του αριθμ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02

  3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2016, που προβλέπει πίστωση 5.000,00€ στον κωδικό δαπανών Κ.Α. 15-6471.003 για “Διοργ.εκδηλ. Μαθ.σκακιου, χορωδ-θεατρ. Βιβλιοθηκων” .

  4. Την υπ΄ αριθμ Α-377/2016 Π.Α.Υ. που δεσμεύει πίστωση ποσού 5.000,00€ σε βάρος του παραπάνω Κ.Α.

  5. Την υπ΄ αριθμ. 356/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.120,00€ (ΑΔΑΜ:16REQ004564427)

  6. Την υπ’ αριθμ. 31684/23-06-2016 (Ορθή Επανάληψη) Εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού, Τμήμα Βιβλιοθηκών

  7. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του προγράμματος εκμάθησης σκακιού για παιδιά που διοργανώνει ο Δήμος, συνολικού προϋπολογισμού 1.120,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την πραγματοποίηση δωρεάν μαθημάτων εκμάθησης σκακιού για παιδιά σε χώρους των Παιδικών – Εφηβικών βιβλιοθηκών του Δήμου Χανίων. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δαπάνες:

 

  1. Προμήθεια κυπέλλων και μεταλλίων για τη βράβευση των διακριθέντων μαθητών κατά την τελετή λήξης του προγράμματος και συγκεκριμένα 10 κύπελλα χρυσά, 20 μετάλλια ασημένια απλά και 30 μετάλλια χάλκινα απλά, προϋπολογισμού 120,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

  1. Πραγματοποίηση μαθημάτων σκακιού από Σκακιστικό Σύλλογο που τηρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις, για την περίοδο από 01 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2016, συνολικά 32 ώρες μαθημάτων (1 ώρα μάθημα, 2 φορές την εβδομάδα) στους χώρους και τις ώρες λειτουργίας της Παιδικής-Εφηβικής Βιβλιοθήκης Σούδας και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Σταλού, προϋπολογισμού 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τους φακέλους με τις προσφορές τους έως και την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 στις 14.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

 

 

 

 

Για Γραφείο Προμηθειών,

Υπόψη κας Γουμενάκη,

Προσφορά για "Δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του προγράμματος εκμάθησης σκακιού για παιδιά που διοργανώνει ο Δήμος Χανίων"

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ