Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 21/01/2016 11:01

21/1/2016, Έγκριση τροποποίησης Σχεδίου Πόλεως στο Ο.Τ. Γ1552 και στο Ο.Τ. Γ1554 της Π.Ε.19 «Μόντε Βάρδια Δ. Χανίων”

Ανακοινώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 17-07-1923 αρ. 3 παρ. 1 «περί σχεδίων πόλεων», Φ.Ε.Κ. 227/16-08-1923, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με την υπ’ αρ. 965/2015 απόφαση του αποφασίζει:

Την έγκριση της τροποποίησης Σχεδίου Πόλεως στο Ο.Τ. Γ1552 και στο Ο.Τ. Γ1554 της Π.Ε.19 «Μόντε Βάρδια Δ. Χανίων”. Δηλαδή όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο διάγραμμα, γίνεται δεκτό το αίτημα της μελετήτριας της Π.Ε. 19 της περιοχής “Μόντε Βάρδια Δ.Χανίων” κ. Μπριλλάκη Κων/νας να καταργηθεί το τμήμα του πεζόδρομου μεταξύ των ιδιοκτησιών 042144 στο ΟΤ 1552 και 042145 στο ΟΤ 1554 και να δημιουργηθεί νέος πεζόδρομος μεταξύ των ιδιοκτησιών 042150 και 042151 (όπου υπάρχει διάβαση με υφιστάμενα δίκτυα κοινής ωφέλειας) και μεταξύ των ιδιοκτησιών 042152 και 042145-042146. Επισημαίνεται ότι η επιφάνεια των κοινοχρήστων χώρων που καταργούνται είναι μικρότερη από την επιφάνεια των κοινοχρήστων χώρων που δημιουργούνται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στο Δήμο Χανίων τις τυχόν ενστάσεις, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση.

Πληροφορίες: κ. Χατζηγιάννης Αθανάσιος στο τηλέφωνο 2821-341230 & κ. Γεωργακάκη Αντωνία στο τηλέφωνο 2821-341217.  

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος 

Γεώργιος Φραγγεδάκης