Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 29/12/2016 02:12

29/12/2016, Οριστικοί πίνακες κατάταξης και επιλογής (Π.Α.Γ.Ο.)

Οριστικοί πίνακες κατάταξης και επιλογής, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού, σύμφωνα με την υπ.αρ. πρωτ. 68641/15-11-2016 Προκήρυξη για την πρόσληψη τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 8 μήνες για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.Γ.Ο.).

Οριστικός Πίνακας Π.Α.Γ.Ο.