Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 06/07/2016 10:07

06/07/2016, Ορθή Επανάληψη - Προμήθεια ενός κυκλοφορητή για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760 εσωτ. 2

 


Χανιά, 06 / 06 / 2016


Αριθμ. Πρωτ.: 36861

 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια ενός κυκλοφορητή για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

  2. Τις διατάξεις του αριθμ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95, τις διατάξεις του αριθμ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02 και τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006)

  3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2016, που προβλέπει πίστωση 1.500,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 30-6662.025 για “Προμήθ.ανταλλακτικών εγκαταστάσεων θέρμανσης”

  4. Την υπ' αριθμ. Α-640/2016 Π.Α.Υ., ποσού 553,50€

  5. Την υπ’ αριθμ. 228/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την προμήθεια

  6. Την υπ’ αριθμ. 362/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 553,50€ για την κάλυψή της (ΑΔΑΜ:16REQ004600847)

  7. Την υπ’ αριθμ. 33634/06-07-2016 (Ορθή Επανάληψη) Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

  8. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια προμήθειας ενός κυκλοφορητή για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 553,50€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, η προμήθεια αφορά σε (1) ένα κυκλοφορητή υγρού ρότορα με βιδωτή σύνδεση, ονομαστικής διαμέτρου 30 mm (1¼”) και μανομετρικού 7 (m) «ενδεικτικού τύπου Wilo - TOP - Z 30/7». Η παραπάνω προμήθεια αφορά την επισκευή της εγκατάστασης θέρμανσης του κλειστού γυμναστηρίου Κλαδισού. Ο κυκλοφορητής θα συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 (ενός) έτους και θα φέρει σήμανση CE.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016 στις 14.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Υπόψη κας Γουμενάκη,

Προσφορά για "Προμήθεια ενός κυκλοφορητή για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων "

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ