Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 09/12/2016 10:12

09/12/2016, Προσωρινοί πίνακες κατάταξης και επιλογής πρόσληψης προσωπικού

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης και επιλογής, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού, σύμφωνα με την υπ.αρ. πρωτ. 68641/15-11-2016 Προκήρυξη για την πρόσληψη τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 8 μήνες για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.Γ.Ο.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από αύριο 10/12/2016 έως και 19/12/2016 στο δημοτικό κατάστημα. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, εξετάζονται οι ενστάσεις και καταρτίζονται οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, οι οποίοι θα αναρτηθούν εκ νέου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χανίων και στην ιστοσελίδα του.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΟ