Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 01/07/2016 12:07

01/07/2016, Εργασία πιστοποίησης ανελκυστήρων – αναβατορίων Α.μεΑ. του Δήμου Χανίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες:Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760

 


Χανιά, 01 / 07 / 2016


Αρ.πρωτ.: 36843


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Εργασία πιστοποίησης ανελκυστήρων – αναβατορίων Α.μεΑ. του Δήμου Χανίων

 

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

  2. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80, τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006) και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.

  3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2016, που προβλέπει πίστωση 2.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 30-6117.012 για “Εργασίες πιστοποίησης ανελκυστήρων”

  4. Την υπ΄ αριθμ Α-703/2016 Π.Α.Υ., που δεσμεύει πίστωση ποσού 984,00€ στον παραπάνω Κ.Α.

  5. Την υπ΄ αριθμ. 361/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και πίστωση ποσού 984,00€ (ΑΔΑΜ:16REQ004600711)

  6. Την υπ’ αριθμ. 33453/17-06-2016 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

7. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της εργασίας πιστοποίησης ανελκυστήρων – αναβατορίων Α.μεΑ. του Δήμου Χανίων, από αναγνωρισμένο – πιστοποιημένο φορέα, προϋπολογισμού 984,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, η ανάθεση αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού του ανελκυστήρα που είναι εγκατεστημένος στο κλειστό γυμναστήριο Κλαδισού (υδραυλικός δύο (2) στάσεων) καθώς και των αναβατορίων Α.μεΑ. που βρίσκονται: α) στο γήπεδο Περιβολίων (υδραυλικό μίας (1) στάσης) και β) στο Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας στη Σούδα (υδραυλικό μίας (1) στάσης). Ακόμη στην ανανέωση του πιστοποιητικού του ανελκυστήρα που είναι εγκαταστημένος στο Δημαρχείο του πρώην Δήμου Σούδας στη Σούδα (υδραυλικός τεσσάρων (4) στάσεων).

Ο παραπάνω αναγνωρισμένος – πιστοποιημένος φορέας πρέπει να είναι αρμόδιος για την αξιολόγηση της πιστότητας των ανελκυστήρων - αναβατορίων Α.μεΑ. καθώς και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας των και να είναι καταχωρημένος από την Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Ο παραπάνω αναγνωρισμένος – πιστοποιημένος φορέας πρέπει να καταθέσει το πιστοποιητικό της αναγνώρισης του μαζί με την προσφορά του, διαφορετικά η προσφορά δε θα γίνεται δεκτή και ο προσφέροντας θα αποκλείεται από τη διαδικασία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 στις 14.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Υπόψη κας Γουμενάκη,

Προσφορά για "Εργασία πιστοποίησης ανελκυστήρων – αναβατορίων Α.μεΑ. του Δήμου Χανίων"

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ