Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 06/04/2016 09:04

6/4/2016, Διακήρυξη δημοπρασίας για την ενοικίαση προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων του Δήμου Χανίων

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων,

προκηρυσσει

 

Δημόσια ανοικτή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την ενοικίαση προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων περιπτέρων του Δήμου Χανίων, για την τουριστική περίοδο 2016, εφόσον τηρηθούν απολύτως όλοι οι όροι της διακήρυξης, στις παρακάτω θέσεις:

 

ΑΚΙΝΗΤΟ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΚ8

ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ

27

5,16 * 5,16

53514033

00003636

12.500,00

ΑΚ9

ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ

27

5,16 * 5,16

53607706

07/7137

15.000,00

ΑΚ10

ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ

27

5,16 * 5,16

53607705

2013/0289

12.500,00

ΑΚ11

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΙΣΚΟΣ

27

5,16 * 5,16

53610511

2013-0572

12.500,00

ΑΚ12

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΙΣΚΟΣ

27

5,16 * 5,16

53607707

ΔΝΚ0602

12.500,00

ΑΚ13

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΟΛΠΙΣΚΟΣ

27

5,16 * 5,16

53607704

FA156545-08

15.000,00

ΑΚ14

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΙΣΚΟΣ

27

5,16 * 5,16

53610459

00003550

12.500,00

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 19 Απριλίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα από 9:00 έως 09:30 πμ. ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων.

Οι ενδιαφερόμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά, με ποινή αποκλεισμού:

Α) Παράβολο συμμετοχής ύψους 50,00 € από το ταμείο του Δήμου Χανίων .

Β)Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για τον διαγωνισμό ύψους 10 % του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας (από νόμιμα λειτουργούν στην επικράτεια πιστωτικό ίδρυμα) για κάθε αναψυκτήριο στο οποίο θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Οι εγγυητικές επιστολές των συμμετεχόντων επιστρέφονται σε αυτούς μετά το πέρας της διαδικασίας.

Γ)Υπεύθυνη δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , όπου θα αναγράφονται αναλυτικά τα αναψυκτήρια στα οποία επιθυμεί να δώσει προσφορά(υπόδειγμα στο παράρτημα 1).

Τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής ανάλογα με τη νομική μορφή του συμμετέχοντα ορίζονται στη διακήρυξη άρθρο 6.

Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο Δημαρχείο Χανίων, Οικονομική Υπηρεσία, Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλ.: 28213 41756 εσωτ.8.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ

Διακήρυξη Δημοπρασίας 

Πρότυπο συμφωνητικό μίσθωσης

Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής όρων

Υπεύθυνη Δήλωση Εγγυητή

Υπεύθυνη Δήλωση για τις θέσεις

Χάρτες Αναψυκτηρίων