Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 03/08/2016 12:08

03/08/2016, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 (αρ. πρωτ. 4060/04-07-2016) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α’/3-3-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α’/14-3-2012). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/τ.Α’/11-5-2015). 5. Την υπ’ αριθμ. 51/29-2-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, με θέμα: «Υποβολή αιτήματος προσλήψεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για κάλυψη αναγκών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έτους 2016». 6. Το με αριθμ. πρωτ. 3400/22-3-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με θέμα: Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΙΔ «ΔΕΥΑ Χανίων» ανταποδοτικού χαρακτήρα, προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 7. Την υπ’ αριθμ. 18651/31-5-2016 Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την οποία εγκρίθηκε για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, η σύναψη πενήντα επτά (57) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. 8. Το υπ’ αριθμ. 10250/2-6-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων. 9. Την υπ’ αριθμ. 185/30-6-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, με θέμα: «Έγκριση των όρων της ανακοίνωσης για πρόσληψη πενήντα επτά (57) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών (ΣΟΧ 2/2016)» και την υπ’ αριθμ. 211/20-7-2016 απόφαση του ιδίου οργάνου περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 185/30-6-2016 προηγούμενης απόφασής του. 10. Το υπ΄ αριθμ. 720/τ.Β’/29-4-2011 ΦΕΚ συγχώνευσης των πρώην Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων και Ακρωτηρίου σε ενιαία Δ.Ε.Υ.Α. με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων» και το ΦΕΚ 2463/τ.Β’/1-10-2013 του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 890/τ.Β’/9-4-2014. 11. Την υπ’ αριθμ. 4497/21-7-2016 βεβαίωση της Οικονομικής – Διοικητικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, περί ύπαρξης πιστώσεων για τη δαπάνη της μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΕΥΑΧ-ΣΟΧ 2-2016 - ΕΦΗΜ 01-08-2016