Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 06/07/2016 09:07

6/7/2016, Υποβολή προσφορών για την γενική απολύμανση των Σχολικών μονάδων του Δήμου Χανίων


Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ.13/2016 Πράξη Δ.Σ. (ΑΔΑ:7ΔΘΟΟΚΞΨ-022), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν γραπτές κλειστές προσφορές για την γενική απολύμανση (μυοκτονία, απεντόμωση, κλπ) των 127 Σχολικών μονάδων της, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 12-07-2016 και ώρα 13.00.

Στην εργασία συμπεριλαμβάνεται και συμπληρωματική εφαρμογή σε περίπτωση που απαιτείται, για διάστημα έως 6 μήνες από την πρώτη εφαρμογή.

Η εργασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς θα προσκομίσουν επιπλέον:

α)πίνακα σκευασμάτων που θα χρησιμοποιήσουν, τα οποία φέρουν τις ανάλογες άδειες από τα αρμόδια Υπουργεία,

β)την άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

γ)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 με την οποία δηλώνουν ρητώς ότι: τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την απολύμανση των χώρων πληρούν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας και οτι ο ανάδοχος αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για τυχόν δηλητηριάσεις, ερεθισμούς, κτλ που τυχόν προκύψουν, σε διάστημα τριάντα (30) ημερών μετά την απολύμανση, σε μαθητές, δάσκαλους, προσωπικό ή επισκέπτες των σχολικών μονάδων. Το Ν.Π.Δ.Δ. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα παραπάνω.

δ) Πιστοποίηση ISO όπου απαιτείται για τα χρησιμοποιούμενα υλικά.

 

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων 

ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ