Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 14/07/2016 12:07

14/7/2016, Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016»

 

Ο Δήμαρχος Χανίων Αναστάσιος Βάμβουκας λαμβάνοντας υπόψη, την υπ’ αριθ. 474/16 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016”, και την 585/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης, έγκριση των όρων της διακήρυξης και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού αντίστοιχα, προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας του άρθρου 5 του ΚΔΕ

Ο Προϋπολογισμός των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται στις 300.000,00 με τη δαπάνη αναθεώρησης και 24% Φ.Π.Α. για κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιϊας1  κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Προσφορές με συστημένη επιστολή ή κατάθεση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας δεν είναι αποδεκτές.

Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων στις 9 Αυγούστου 2016 ημέρα Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Λήξη κλειστών προσφορών η 10.00 πμ. εκτός εάν η παράδοση προσφορών συνεχιστεί χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής (Οικονομική Επιτροπή).

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους θα διατίθεται έως την Πέμπτη 4-8-2016 από το Ταμείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, οδός Κυδωνίας 29- Χανιά, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής του, που ανέρχεται σε 3 ΕΥΡΩ. Τα τεύχη δημοπράτησης (Διακήρυξη και Τεύχη Μελέτης), πλην από το έντυπο οικονομικής προσφοράς, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, (Γρηγορίου Ε’ 50 και Σφακιανάκη), Δημήτρη Ποντικάκη στο τηλ. 28213-41715 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ

 


Σημ. Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων γραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 

 

Διακήρυξη

Τεχνική Έκθεση

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο