Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 07/06/2016 01:06

7/6/2016, Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση του προγράμματος «Ολοήμερο Οικολογικό Σχολείο την καλοκαιρινή περίοδο»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση του

«Ολοήμερο Οικολογικό Σχολείο την καλοκαιρινή περίοδο »

 

Ο Δήμαρχος Χανίων

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007

  2. Τις διατάξεις του αρ. 21 του ν.2190/94

  3. Την με αρ. 349/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

  4. Την με αρ. 1076/6-6-2016 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Ν.Χανίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 22 ατόμων ως εξής :

Ειδικότητα

Αριθμός Ατόμων

Διάρκεια Απασχόλησης

ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής

17

2 μήνες

ΔΕ Ναυαγοσώστης

3

2 μήνες με 4ωρη απασχόληση

ΤΕ Νοσηλευτών

2

2 μήνες

Τυπικά προσόντα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

17

Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

2

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας (ΤΕ) ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Νοσηλευτού-Νοσηλεύτριας και γ) Ταυτότητα μέλους της Ενωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004.

 

 

ΔΕ ΝΑΥΑΓΩΣΩΣΤΩΝ

3

α)Κατ΄ελάχιστον απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή) απολυτήριο τίτλο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. β) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση),

4. Να μην έχουν κώλυμα δίμηνης απασχόλησης στο Δήμο Χανίων εντός δωδεκαμήνου

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από Τετάρτη 8/6/2016 έως και Δευτέρα 13/6/2016 και ώρες από 8.30 έως 14.30 , στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Κριάρη 40 - Μέγαρο Πάνθεον, 1ος όροφος, τηλ. 28213 41670 -671-674).

 

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

  1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

  2. Φωτοαντίγραφα τίτλου σπουδών ,αδειών κ.λ.π

  3. Φωτοαντίγραφα με τα οποία θα αποδεικνύεται η συνδρομή των στοιχείων που επικαλείται ο /η υποψήφιος/α στην αίτηση του

  4. Βιογραφικό Σημείωμα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Αίτηση