Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 02/08/2016 11:08

02/08/2016, Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πράσινου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760 εσωτ. 2

 

Χανιά, 02 / 08 / 2016


Αριθμ. Πρωτ.: 44476

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πράσινου

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

  2. Τις διατάξεις του αριθμ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95, τις διατάξεις του αριθμ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02 και τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006)

  3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2016, που προβλέπει πίστωση 2.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 35-6672.001 για “Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων”

  4. Την υπ' αριθμ. Α-850/2016 Π.Α.Υ., ποσού 1.500,00€

  5. Την υπ’ αριθμ. 433/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την προμήθεια

  6. Την υπ’ αριθμ. 559/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 1.499,31€ για την κάλυψή της (ΑΔΑ:16REQ004782733)

  7. Την υπ’ αριθμ. 39397/13-07-2016 Εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Πράσινου και Καθαριότητας

  8. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια προμήθειας ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πράσινου, προϋπολογισμού 1.499,31€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αναλυτικά η προμήθεια αφορά στα παρακάτω είδη:

 

ΕΙΔΟΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Αλυσίδα αλυσοπρίονου για λάμα με 72 γλώσσες 3/25 , 04τεμάχια , γλώσσα oregon τύπου VPX 95 μπλέ 3/25.

τεμ(γλώσσα)

288

Αλυσίδα αλυσοπρίονου για αλυσοπρίονο με 45 γλώσσες 3/8, 80 τεμάχια , με γλώσσα oregon τύπου VXL μπλέ 3/8.

τεμ(γλώσσα)

3600

Αλυσίδα αλυσοπριόνου με 40 γλώσσες 3/8 , 50 τεμάχια , με γλώσσα oregon τύπου VXL μπλέ 3/8.

τεμ(γλώσσα)

2000

 

Η παράδοση των ειδών, θα γίνει από τον ανάδοχο στην αποθήκη του Δήμου Χανίων, μέσα σε ένα μήνα από την ανάθεση και πιθανό κόστος μεταφοράς βαρύνει τον ανάδοχο.

Οι προσφέροντες θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά που να αφορά σε όλα τα είδη, διαφορετικά η προσφορά δε θα γίνεται δεκτή και ο προσφέροντας θα αποκλείεται από τη διαδικασία.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και την Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016 στις 14.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο ο

οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για "Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πράσινου",

Υπόψη κας Γουμενάκη

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ