Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 04/07/2016 03:07

04/07/2016, Προμήθεια ανυψωτικού μηχανήματος για τα Τεχνικά Συνεργεία του Δήμου Χανίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760 εσωτ. 2

 


Αριθμ. Πρωτ.: 37258

Χανιά, 04 / 07 / 2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια ανυψωτικού μηχανήματος για τα Τεχνικά Συνεργεία του Δήμου Χανίων

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις διατάξεις του αριθμ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95, τις διατάξεις του αριθμ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02 και τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006)

 2. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2016, που προβλέπει πίστωση 15.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 30-7131.003 για “Προμήθεια ανυψωτικού μηχ/τος για τεχν.συνεργ”

 3. Την υπ' αριθμ. Α-793/2016 Π.Α.Υ., ποσού 15.000,00€

 4. Την υπ’ αριθμ. 380/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την προμήθεια

 5. Την υπ’ αριθμ. 397/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 15.000,00€ για την κάλυψή της (ΑΔΑΜ:16REQ004542727)

 6. Την υπ’ αριθμ. 29106/01-06-2016 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 7. Την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 8. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια προμήθειας ανυψωτικού μηχανήματος για τα Τεχνικά Συνεργεία του Δήμου Χανίων , προϋπολογισμού 15,000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προμήθεια αφορά σε ένα μηχάνημα τύπου κλάρκ το οποίο θα χρησιμοποιειθεί για να γίνει πιο εύκολη η διακίνηση και αποθήκευση των υλικών στις αποθήκες των Τεχνικών Συνεργείων. Και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο χώρος πάνω από τα γραφεία (πατάρια) για την αποθήκευση επιπλέον προϊόντων, επειδή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την εύρεση αποθηκών για τα υλικά των συνεργείων της Τεχνικής Υπηρεσίας. Το μηχάνημα θα πρέπει, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, να έχει κατ΄ ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 1. ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : τουλάχιστον 2.000 kg

 2. ΙΝΑΝΟΤΗΤΑ ΥΨΟΥΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ:τουλάχιστον 3,5 m

 3. ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ : πετρέλαιο

 4. Δυνατότητα μετατόπισης φορτίου δεξιά-αριστερά

Ο χρόνος παράδοσης του μηχανήματος ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή του σχετικού Συμφωνητικού από τον ανάδοχο. Η παράδοση θα γίνει σε τοποθεσία του Δήμου Χανίων που θα υποδείξει η Δημοτική Αρχή και τυχόν έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο. Σε περίπτωση που το μηχάνημα δεν φέρει αριθμό κυκλοφορίας, μαζί με τη παραλαβή του μηχανήματος, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να παραδώσει το πρωτόκολλο κατάθεσης των δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας. Το κόστος έκδοσης άδειας κυκλοφορίας βαρύνει τον ανάδοχο.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ