Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 05/04/2016 10:04

05/04/2016, Προμήθεια αρδευτικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760 εσωτ. 2

 


Χανιά, 05 / 04 / 2016

Αριθμ. Πρωτ.: 17770

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια αρδευτικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

  2. Τις διατάξεις του αριθμ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95, τις διατάξεις του αριθμ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02 και τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006)

  3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2016, που προβλέπει πίστωση 15.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 35-6662.003 για “Υλικά συντήρησης, επισκευής συστημάτων άρδευσης”

  4. Την υπ' αριθμ. Α-508/2016 Π.Α.Υ., ποσού 15.000,00€

  5. Την υπ’ αριθμ. 147/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την προμήθεια

  6. Την υπ’ αριθμ. 217/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 15.000,00€ για την κάλυψή της (ΑΔΑ:16REQ004037124)

  7. Την υπ’ αριθμ.14272/21-03-2016 Εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Πράσινου και Καθαριότητας

  8. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια προμήθειας αρδευτικών υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πράσινου του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 14.993,04€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αναλυτικά η προμήθεια αφορά στα είδη και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται στη συνημμένη Ανακοίνωση.

Η παράδοση των ειδών, θα γίνει από τον ανάδοχο στην αποθήκη του Δήμου Χανίων, μέσα σε ένα μήνα από την ανάθεση και το κόστος μεταφοράς βαρύνει τον ανάδοχο.

Οι προσφέροντες θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά που να αφορά σε όλα τα είδη, διαφορετικά η προσφορά δε θα γίνεται δεκτή και ο προσφέροντας θα αποκλείεται από τη διαδικασία.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και την Τρίτη 12 Απριλίου 2016 στις 12.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για "Προμήθεια αρδευτικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων",

Υπόψη κας Γουμενάκη

 

Ανακοίνωση