Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 06/10/2016 11:10

06/10/2016, Προμήθεια αστικού εξοπλισμού (ιστοί)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

 

Χανιά 06 / 10 / 2016


Α.Π.: 59603

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

ΠΡΟΣ,

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια αστικού εξοπλισμού (ιστοί)

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

 2. Την υπ’ αριθμό 660/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, που εγκρίνει τη δαπάνη.

 3. Την υπ’ αριθμό 706/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσό 20.000,00€ στον Κ.Α. 30-7131.001 για την κάλυψη της

 4. Την υπ’ αριθμό 50183/22-09-2016 (Ορθή Επανάληψη) Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τις επισυναπτόμενες Τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά χαρακτηριστικά

 5. Την υπ’ αριθμό 59455/06-10-2016 Απόφαη για την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών

 6. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού (ιστοί)», προϋπολογισμού 20.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η παραπάνω δαπάνη αφορά την προμήθεια μεταλλικών ιστών, για να αντικαταστήσουν υφιστάμενους κατεστραμμένους ή να εγκατασταθούν νέοι, σε διάφορα σημεία του Δήμου Χανίων και συγκεκριμένα:

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΙΣΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΜΕ ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 4ΜΕΤΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΚΑ ΕΔΡΑΣΗΣ

Τεμάχιο

53

 

Οι ιστοί αυτοί δεν συμπεριλαμβάνουν φωτιστικά σώματα ή ηλεκτρολογικό υλικό.

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥΚΩΝΙΚΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΣ 4,5 ΜΕΤΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΚΑ ΕΔΡΑΣΗΣ:

 • Κατασκευή από υψηλής ποιότητας χάλυβα θερμής έλασης S235JR κατά ΕΝ 10025, ή ανώτερης.

 • Πιστοποιημένος με CE από ανεξάρτητο εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό φορέα. Σύμφωνος με το ΕΝ40.

 • Γαλβανισμένος εν θερμώ, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ ISO 1461.

 • Ο ιστός θα είναι κατασκευασμένος από μονοκόμματα τεμάχια και συγκολλημένος κατά μήκος με μία μόνο διαμήκη ραφή.

 • Στο κάτω μέρος του ιστού, σε ενδεικτικό ύψος από το έδαφος 600mm, θα υπάρχει στεγανή θυρίδα ακροκιβωτίου, κατάλληλη για την ηλεκτρολογική σύνδεση, χωρίς να προεξέχει από το σώμα του ιστού κατά την κλειστή θέση. Θα ασφαλίζει με ειδικό μηχανισμό. Θα εξασφαλίζεται προστασία ΙΡ54 και ΙΚ10.

 • Ενδεικτικές διαστάσεις θυρίδας 300χ75mm.

 • Ο ιστός θα είναι κυκλικής διατομής, πάχους χάλυβα 4mm τουλάχιστον.

 • Το συνολικό ύψος του κορμού θα είναι 4.500mm. To τμήμα πάνω από το έδαφος θα είναι 4.000mm. ενδεικτικού βάρους 40kg.

 • Ο ιστός θα πακτώνεται με το τμήμα των 500mm, οπού θα φέρει οπή 150χ50mm τουλάχιστον, για την υπόγεια διέλευσης καλωδίων.

 • H κυκλική διατομή του σωλήνα θα μειώνεται καθ’ ύψος, δημιουργώντας έτσι μια κωνικότητα. Η διάσταση της διαμέτρου της βάσης και της κορυφής, θα είναι ενδεικτικά Φ125mm και Φ60mm αντίστοιχα. Η διάσταση της κορυφής είναι άκρως επιθυμητή διότι προσαρμόζεται το σύνολο σχεδόν των φωτιστικών σωμάτων.

 • Ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιημένος με σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

Οι εν λόγω ιστοί και όλα τα υλικά, θα χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση φθαρμένων και τοποθέτηση νέων στην περιοχή του Δήμου Χανίων. Οι εργασίες εγκατάστασης θα γίνουν από τους τεχνικούς του Τμήματος Η/Μ έργων και Κυκλοφορίας. Τα στοιχεία που ζητούνται θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία.

Τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να παραδοθούν, εντός δύο μηνών από την υπογραφή του σχετικού Συμφωνητικού, στις αποθήκες του Δήμου Χανίων και τυχόν έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον προμηθευτή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφοράς τους, μαζί με αντίγραφο πιστοποιητικού ISO 9001:2008 και CE, έως και την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για "Προμήθεια αστικού εξοπλισμού (ιστοί)"

 

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

 

ΜΠΟΛΑΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ