Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 11/10/2016 02:10

11/10/2016, Προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr
Χανιά 11 / 10 / 2016


Α.Π.: 60774

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

                                                                                                                                                                                                                    ΠΡΟΣ,

                                                                                                                                                                                                                    Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

  2. Την υπ’ αριθμό 115/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, που εγκρίνει τη δαπάνη.

  3. Την υπ’ αριθμό 265/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσό 10.000,00€ στον Κ.Α. 70-6699.006 για την κάλυψη της

  4. Την υπ’ αριθμό 48306/22-08-2016 Εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού, Τμήμα Δημοτικών Βιβλιοθηκών

  5. Την υπ’ αριθμό 56107/22-09-2016 Πρόσκληση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την οποία δεν κατατέθηκαν προσφορές

  6. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την «Προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς», συνολικού προϋπολογισμού 610,08€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Αναλυτικά η προμήθεια αφορά στα παρακάτω:

 

 

ΟΜΑΔΑ Α: Τροφή για κατοικίδια

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Κροκέτες για ενήλικους σκύλους, με πρωτεΐνες 26%, λιπαρά 12%, υγρασία 8%, τέφρα 8% και ινώδη 4%, σε σακί των 20 κιλών

6

 

Προϋπολογισμός Ομάδας Α: 148,80€

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β: Προϊόντα ειδικών χρήσεων

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ταΐστρα σκύλου αυτόματη, μεταλλική γαλβανιζέ, διαστάσεων 0,91*0,33*0,25μ, χωρητικότητας 25 κιλών

6

Ποτίστρα στρογγυλή, μεταλλική γαλβανιζέ, διαστάσεων 0,40*0,35μ, χωρητικότητας 28 λίτρων

6

 

Προϋπολογισμός Ομάδας Β: 461,28

 

Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε ένα μήνα από την ανάθεση της προμήθειας, σε χώρο που θα υποδείξει το τμήμα Αγροτικής Οικονομικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και τυχόν έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά που να αφορά μόνο τη μία ή και τις δύο ομάδες, αλλά η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα είδη της ομάδας.

Κατάθεση προσφορών μέχρι και την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για "Προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς"

 

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

 

ΜΠΟΛΑΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ