Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 09/03/2016 03:03

09/03/2016, Προμήθεια κουβερτών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760 εσωτ. 2

 

Χανιά, 09 / 03 / 2016


Αριθμ. Πρωτ.: 12594


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια κουβερτών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

  2. Τις διατάξεις του αριθμ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95, τις διατάξεις του αριθμ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02 και τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006)

  3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2016, που προβλέπει πίστωση 30.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 15-64731.011 για “Πιλοτικό πρόγραμμα Κοινωνικής Στέγης”

  4. Την υπ' αριθμ. Α-330/2016 Π.Α.Υ., ποσού 2.000,00€

  5. Την υπ’ αριθμ. 81/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την προμήθεια

  6. Την υπ’ αριθμ. 167/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 2.000,00€ για την κάλυψή της (ΑΔΑΜ:16REQ003936859)

  7. Την υπ’ αριθμ. 11417/03-03-2016 Εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού - Αθλητισμού

  8. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια προμήθειας κουβερτών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προμήθεια αφορά σε κουβέρτες που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των αστέγων που φιλοξενούνται προσωρινά στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης Καλαθά και συγκεκριμένα:

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Κουβέρτες βελουτέ για μονό κρεβάτι

92

 

Η παράδοση των ειδών, θα γίνει από τον ανάδοχο σε χώρο που θα του υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και το κόστος μεταφοράς βαρύνει τον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την προσφορά τους, θα πρέπει να προσκομίσουν και δείγμα του προϊόντος, διαφορετικά θα αποκλειστούν από τη διαδικασία. Οι προσφορές με τα δείγματα θα πρέπει να κατατεθούν έως και την Τρίτη 15 Μαρτίου 2016, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό δέμα, με την ένδειξη: Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για "Προμήθεια σημαιών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων", Υπόψη κας Γουμενάκη

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ