Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 01/07/2016 01:07

01/07/2016, Προμήθεια ενός κυκλοφορητή για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760 εσωτ. 2

 


Χανιά, 01 / 06 / 2016


Αριθμ. Πρωτ.: 36861

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια ενός κυκλοφορητή για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

  2. Τις διατάξεις του αριθμ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95, τις διατάξεις του αριθμ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02 και τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006)

  3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2016, που προβλέπει πίστωση 1.500,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 30-6662.025 για “Προμήθ.ανταλλακτικών εγκαταστάσεων θέρμανσης”

  4. Την υπ' αριθμ. Α-640/2016 Π.Α.Υ., ποσού 553,50€

  5. Την υπ’ αριθμ. 228/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την προμήθεια

  6. Την υπ’ αριθμ. 362/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 553,50€ για την κάλυψή της (ΑΔΑΜ:16REQ004600847)

  7. Την υπ’ αριθμ. 33634/17-06-2016 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

  8. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια προμήθειας ενός κυκλοφορητή για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 553,50€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, η προμήθεια αφορά σε (1) ένα κυκλοφορητή υγρού ρότορα με βιδωτή σύνδεση, ονομαστικής διαμέτρου 30 mm (1¼”) και μανομετρικού 7 (m). ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την επισκευή της εγκατάστασης θέρμανσης του κλειστού γυμναστηρίου Κλαδισού. Ο κυκλοφορητής θα συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 (ενός) έτους και θα φέρει σήμανση CE.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 στις 14.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Υπόψη κας Γουμενάκη,

Προσφορά για "Προμήθεια ενός κυκλοφορητή για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων "

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ