Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 27/07/2016 02:07

27/07/2016, Προμήθεια πινακίδων Δημοτικού φωτισμού (ΠΙΛΛΑΡ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760 εσωτ. 2

 


Χανιά, 27 / 07 / 2016

Αριθμ. Πρωτ.: 43219

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια πινακίδων Δημοτικού φωτισμού (ΠΙΛΛΑΡ)

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

 2. Τις διατάξεις του αριθμ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95, τις διατάξεις του αριθμ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02 και τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006)

 3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2016, που προβλέπει πίστωση 2.500,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 20-7135.011 για “Προμήθεια πινάκων δημοτικού φωτισμού (ΠΥΛΑΡ)”

 4. Την υπ' αριθμ. Α-927/2016 Π.Α.Υ., ποσού 2.500,00€

 5. Την υπ’ αριθμ. 482/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την προμήθεια

 6. Την υπ’ αριθμ. 518/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 2.500,00€ για την κάλυψή της (ΑΔΑΜ:16REQ004711940)

 7. Την υπ’ αριθμ. 37741/06-07-2016 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων και κυκλοφορίας

 8. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ έργων και κυκλοφορίας

 9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια προμήθειας πινακίδων Δημοτικού φωτισμού(ΠΙΛΛΑΡ) για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, αφορά στην προμήθεια 4 (τεσσάρων) ανοξείδωτων υπαίθριων ερμαρίων (ΠΙΛΛΑΡ) για την εγκατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων και του μετρητή του παροχέα της ηλεκτρικής ενέργειας, για τις ανάγκες του Δημοτικού Φωτισμού. Τεχνικά χαρακτηριστικά συμβατά με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΕΗ1/0/481/9-9-86 (ΦΕΚ-573 Β΄) ΥΠΕΧΩΔΕ υπουργικής απόφασης και συγκεκριμένα:

 1. Ερμάριο ανοξείδωτο με κλειδαριά, βιομηχανικού τύπου, στεγανό κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο.

 2. Με σκεπή δίριχτη ή μονόρικτη.

 3. Κατασκευή και διαμόρφωση σύμφωνη με τους ελληνικούς κανονισμούς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα CE.

 4. Βαθμού προστασίας τουλάχιστον IP 54.

 5. Ο χώρος θα χωρίζεται σε δύο τμήματα με ενδιάμεση διαχωριστική λαμαρίνα πάχους 2 mm, με 4 οπές πλάτους 25mm για την διέλευση καλωδίων.

 6. Το πρώτο τμήμα καθαρού εσωτερικού πλάτους 400 mm και ύψους 1,00μ για την θέση των μετρητών της Δ.Ε.Η. θα μπορεί να φιλοξένει με άνεση, ένα μετρητή τριφασικής παροχής και ένα μονοφασικής. Στο χώρο αυτό και στην ράχη του πίλλαρ θα είναι στερεωμένη με κοχλίες και περικόχλια επάνω σε οδηγούς από γωνίες σχήματος Η (που θα κατασκευαστούν από στραντζαριστή διαστάσεων 30 χ 20 χ 2 mm) στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 2 mm, για την στερέωση των μετρητών.

 7. Το δεύτερο τμήμα της θέσης για τον ηλεκτρολογικό πίνακα διανομής καθαρού εσωτερικού πλάτους 600 mm και ύψους 1,00μ θα φέρει πλάκα στήριξης υλικών, από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2 mm τουλάχιστον, για την στερέωση των διανομών.

 8. Ο κάθε χώρος θα έχει ξεχωριστή πόρτα με κλειδαριά. Η πόρτα του πρώτου χώρου, θα φέρει παράθυρο (όχι γυάλινο) στο ύψος της ένδειξης του μετρητή.

 9. Οι πόρτες θα αναρτώνται στο κυρίως σώμα του ερμαρίου, με ανοξείδωτους μεντεσέδες βαρέως τύπου και θα κλείνουν σε τρία σημεία. Θα εφάπτονται πολύ καλά με το σώμα του πίλλαρ με λάστιχο στεγανοποίησης περιμετρικά.

 10. Το δάπεδο του ερμαρίου θα είναι ανοικτό και στο σημείο επαφής του με τη τσιμεντένια βάση θα φέρει περιφερειακή ανοξείδωτη σιδερογωνιά πάχους 3,5 mm και πλάτους 40 mm. Στις 4 γωνίες θα υπάρχει συγκολλημένη στη σιδηρογωνία τριγωνική λάμα στην οποία θα ανοιχθούν τρύπες για να βιδωθούν τα μπουλόνια της βάσης.

 11. Το πίλλαρ με όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα θα βαφεί με χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας, το συνολικό πάχος βαφής δεν θα είναι μικρότερο από 0,4 mm.

 

Οι εν λόγω πίνακες θα χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση φθαρμένων και τοποθέτηση νέων στην περιοχή του Δήμου Χανίων. Οι εργασίες εγκατάστασης θα γίνουν από τους ηλεκτρολόγους του Δήμου μας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές έως και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016 στις 14.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για "Προμήθεια πινακίδων Δημοτικού φωτισμού (ΠΙΛΛΑΡ)",

Υπόψη κας Γουμενάκη

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ