Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 07/03/2016 12:03

07/03/2016, Προμήθεια σημαιών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760 εσωτ. 2

 

Χανιά, 07 / 03 / 2016


Αριθμ. Πρωτ.: 11894


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια σημαιών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

  2. Τις διατάξεις του αριθμ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95, τις διατάξεις του αριθμ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02 και τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006)

  3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2016, που προβλέπει πίστωση 1.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 10-6691.001 για “Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων”

  4. Την υπ' αριθμ. Α-439/2016 Π.Α.Υ., ποσού 1.000,00€

  5. Την υπ’ αριθμ. 96/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την προμήθεια

  6. Την υπ’ αριθμ. 171/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την προμήθεια (ΑΔΑ:61ΛΝΩΗ5-Χ3Ξ)

  7. Την υπ’ αριθμ. 11122/02-03-2016 Εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού - Αθλητισμού

  8. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια προμήθειας σημαιών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, επειδή οι Ελληνικές σημαίες και οι σημαίες με το λογότυπο του Δήμου Χανίων φθείρονται συχνά, χρειάζεται η αντικατάστασή του κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Αναλυτικά η προμήθεια αφορά στα παρακάτω είδη:

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Σημαίες Ελληνικές, διαστάσεων 120 εκ ύψος x 200εκ πλάτος

37

2

Σημαίες Ελληνικές, διαστάσεων 150 εκ ύψος x 250εκ πλάτος

5

3

Σημαίες με το έμβλημα του Δήμου Χανίων, διαστάσεων 150 εκ ύψος x 250εκ πλάτος

7

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 στις 12.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω: Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για "Προμήθεια σημαιών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων", Υπόψη κας Γουμενάκη

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ