Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 03/08/2016 02:08

10/08/2016, Προκήρυξη για Προμήθεια υλικών για την Συντήρηση Ξύλινων κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Χανίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΔΑ: 7Κ9ΞΩΗ5-1ΘΚ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφ.: Βολάνη Φιλιώ
Γρηγορίου Ε΄50 & Κ. Σφακιανάκη
Χανιά Κρήτης 73135
Τηλ.: 28213-41718
Fax: 2821-0-93300
www.chania.gr , email: dimos@chania.gr

 

                                                                                            Χανιά:03/08/2016

                                                                                Α.Π: 44854

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Δήμος Χανίων Προκηρύσσει Πρόχειρο Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια υλικών για την Συντήρηση Ξύλινων κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Χανίων», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης 29999,69με Φ.Π.Α.(24%)

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 5η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα στα Γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ. Κ. 73135 Χανιά, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασίας. Ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 09.30 π.μ. και ώρα λήξεως παραλαβής προσφορών η 10.00 π.μ.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές που είναι Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών με κοινή προσφορά.

Eγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται σύμφωνα με τον Ν4281/2014.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28213-41718, κατά τις εργάσιμες ημέρες. και ώρες, όπως επίσης και από την ιστοσελίδα του Δήμου μας www.chania.gr.

Αναλυτικά η Προκήρυξη

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Έντυπο Προσφοράς