Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 01/08/2016 12:08

01/08/2016, Προμήθεια Σίτισης των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου και των γυναικών του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Χανίων

                                                                                                                 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ   ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ προκηρύσσει Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για τη Προμήθεια Σίτισης  των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου και των γυναικών του Ξενώνα Φιλοξενίας του  Δήμου Χανίων

 

  1. 1.      Κατηγορία,  Περιγραφή  & προϋπολογισμός της προμήθειας.                                                      

Ταξινόμηση κατά CPV:  15894210-6, 15811510-4.

2.   Περιγραφή.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας συνολικά  ανέρχεται στο ποσό των 169.482,00  ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 40.675,58 ευρώ, σύνολο 210.157,68  €    ευρώ. Αναλυτικά η προμήθεια χωρίζεται σε 2 ομάδες:

 

ΟΜΑΔΑ Α:

Η προμήθεια αφορά στη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου του Δήμου Χανίων με πλήρες μεσημβρινό γεύμα (ή σάντουιτς στην περίπτωση εκδρομών, κ.λ.π.), για χρονικό διάστημα ενός (1) σχολικού έτους από την υπογραφή της σύμβασης.

 

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ     (Αρ. Μαθητών Χ Ημέρες Σίτισης)

ΑΞΙΑ ΓΕΥΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)

15894210-6

Ημερήσιο γεύμα ανά μαθητή που περιλαμβάνει κουβέρ (σερβίτσιο, χαρτοπετσέτα)

180

145

26100

4,10 €

107.010,00

15811510-4

Σάντουιτς

180

8

1440

1,70 €

2.448,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

109.458,00

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

 

26.269,92

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

135.727,92

 

Η προσφορά των συμμετεχόντων  πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και το σύνολο των ποσοτήτων της προμήθειας.

 

ΟΜΑΔΑ Β:

        Η προμήθεια αφορά στη σίτιση των γυναικών  και των παιδιών τους στον Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Χανίων με πλήρες μεσημβρινό και βραδυνό  για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης  και όχι πριν την 11/10/2016

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ

ΗΜΕΡΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ     (Αρ. φιλοξεν. Χ Ημέρες Σίτισης)

ΑΞΙΑ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)

15894210-6

Ημερήσιο γεύμα ανά φιλοξενούμενο

40

366

14640

4,10

60.024,00

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

 

14.405,76

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

74.429,76

 

Η προσφορά των συμμετεχόντων  πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και το σύνολο των ποσοτήτων της προμήθειας.

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν  την δυνατότητα να συμμετέχουν σε όσες ομάδες  επιθυμούν , καταθέτοντας την αντίστοιχη  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής της ομάδας ή των ομάδων που συμμετέχει.

 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)

      Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:    9/8/2016  και ώρα 7:30 π.μ

      Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:   24/8/2016  και ώρα 15:30 

      Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 30 /8/2016 και ώρα 8.30 π.μ.

     Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής       προσφοράς στο σύστημα.

 

4.    Διαδικασία που επελέγη –Κριτήριο κατακύρωσης.

Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός  διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τις προσφορές που πληρούν τους όρους της διακήρυξης, της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων και των τεχνικών προδιαγραφών – ενδεικτικού προϋπολογισμού.

 

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

 α. Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα,

 β. Οι νόμιμοι, ειδικά εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή Νομικών προσώπων όπου στα φυσικά πρόσωπα η ειδική εξουσιοδότηση θα προκύπτει είτε με θεωρημένη εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής είτε με ειδικό πληρεξούσιο,

 γ. Συνεταιρισμοί,

 δ. Ενώσεις προμηθευτών (ή κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

  οι οποίοι διαθέτουν άδεια λειτουργίας καταστήματος ή εργαστηρίου σε ισχύ από τις αρμόδιες Υπηρεσίες   

 σχετική με το θέμα της παρούσας διακήρυξης.

6.   Ισχύς των προσφορών.                                                                                                                                                                     Η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και η προσφερόμενη έκπτωση ισχύει μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Δήμο, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για τρεις (3) μήνες.

7.  Εγγυήσεις συμμετοχής.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία και την υποβολή οικονομικής προσφοράς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται στο ποσοστό 2% της προϋπολογιζόμενης αξίας  προ ΦΠΑ.  Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα  μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, ήτοι επτά μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών (ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).

 

 

8. Πληροφορίες. 

  Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους.

     Τα συμβατικά τεύχη εκτός της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr θα είναι διατίθεται και από την  Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών -Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά.Τηλέφωνο 28213 41760,

 

Διακήρυξη και τεύχη