Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 07/03/2016 09:03

07/03/2016, Ανακοινωση για την ανάθεση της εργασίας “Σχεδιασμός και υλοποίηση έρευνας πεδίου στις επιχειρήσεις του Δήμου Χανίων”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ,

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες:Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760

 


Χανιά,07 / 03 / 2016


Αρ.πρωτ.: 11790


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Ανάθεση της εργασίας “Σχεδιασμός και υλοποίηση έρευνας πεδίου στις επιχειρήσεις του Δήμου Χανίων”

 

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

  2. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80, τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006) και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.

  3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2016, που προβλέπει πίστωση 9.225,00€ στον κωδικό δαπανών Κ.Α. 10-6117.008 για “Αμοιβ.υπηρ.παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης” .

  4. Την υπ΄ αριθμ Α-379/2016 Π.Α.Υ. που δεσμεύει πίστωση ποσού 9.225,00€ σε βάρος του παραπάνω Κ.Α.

  5. Την υπ΄ αριθμ. 103/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση 9.225,00€ στον παραπάνω Κ.Α. (ΑΔΑ 16REQ003901147)

  6. Την υπ’ αριθμ. 10022/26-02-2016 Εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.

  7. Την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.

  8. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της εργασίας “Σχεδιασμός και υλοποίηση έρευνας πεδίου στις επιχειρήσεις του Δήμου Χανίων”, προϋπολογισμού 9.225,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Χανίων προχωρά στην ανάθεση του σχεδιασμού και της υλοποίησης Έρευνας Πεδίου, μέσω ερωτηματολογίου, στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αστική περιοχή του Δήμου. Στόχος της ερευνάς είναι να προσδιορίσει την ταυτότητα και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων, να καταγράψει τα προβλήματά τους, να διαγνώσεις τις ανάγκες τους, αλλά και τις αντιλήψεις, προσδοκίες και απόψεις τους για το παρόν και το μέλλον της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τους φακέλους προσφοράς έως και την Τρίτη 8 Μαρτίου 2016, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω: Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για "Σχεδιασμός και υλοποίηση έρευνας πεδίου στις επιχειρήσεις του Δήμου Χανίων", Υπόψη κας Γουμενάκη

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

 

Τεχνική Εκθεση