Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 17/10/2016 05:10

17/10/2016, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (με αντίτιμο) ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 5 (πέντε) ατόμων έναντι αντιτίμου, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις και να υλοποιηθούν νέα προγράμματα άθλησης στο Δήμο Χανίων, που εδρεύει στα Χανιά, και συγκεκριμένα της κάτωθι ειδικότητας με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα: 

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

 Δήμος Χανίων

Χανιά

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

8μήνες

5

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση δηλώνοντας την ειδικότητα και επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προβλέπονται για την απόδειξη των προσόντων τους και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Δήμος Χανίων, Κριάρη 40, Τ.Κ.73135 Χανιά, απευθύνοντας την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλ. επικοινωνίας: 2821341670 – 671 – 674). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 19/10/2016 και τελειώνει τη Δευτέρα 31/10/2016 επόμενη εργάσιμη από την αργία της 28ης Οκτωβρίου. 

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση και τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση ή β) στο δικτυακό τόπο του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων στο Δημαρχείο Κυδωνίας 29, Χανιά.

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις – αιτήσεις θεραπείας στο φορέα , μέσα σε αποκλειστική προθεσμία  η οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση τους.

Αίτηση

Προκήρυξη