Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 06/07/2016 09:07

06/07/2016, Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων και φακέλων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ,

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληρ.: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760

 

Χανιά, 06 / 07 / 2016


Αρ.πρωτ.: 37696

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων και φακέλων

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

  2. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80, τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006) και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008

  3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2015, που προβλέπει πίστωση 15.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 00-6221.002 για «Ταχυμεταφορές»

  4. Την υπ' αριθμ. Α-996/2016 Π.Α.Υ. που δεσμεύει πίστωση ποσού 15.000,00€ σε βάρος του παραπάνω Κ.Α.

  5. Την υπ΄ αριθμ. 546/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση 15.000,00€ στον παραπάνω Κ.Α.

  6. Την υπ’ αριθμ. 139/28-04-2016 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  7. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας, για την ανάθεση της μεταφοράς δεμάτων και φακέλων για την ταχύτερη και ασφαλέστερη διεκπεραίωση των υποθέσεων των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, για ένα έτος ή μέχρι την κάλυψη του ποσού των 15.000,00€, με κυριότερες και πιο συνήθεις αποστολές τις παρακάτω:

 

Περιγραφή

Μεταφορά φακέλου-δέμα μέχρι δύο κιλά εντός πόλεως Χανίων

Επιπλέον χρέωση κιλού για μεταφορά φακέλου-δέμα άνω των δύο κιλών εντός πόλεως Χανίων

Μεταφορά φακέλου-δέμα μέχρι δύο κιλά εντός των ορίων του υπόλοιπου Δήμου Χανίων

Επιπλέον χρέωση κιλού για μεταφορά φακέλου-δέμα άνω των δύο κιλών εντός των ορίων του υπόλοιπου Δήμου Χανίων

Μεταφορά φακέλου-δέμα μέχρι δύο κιλά εντός του υπόλοιπου νομού Χανίων

Επιπλέον χρέωση κιλού για μεταφορά φακέλου-δέμα άνω των δύο κιλών εντός του υπόλοιπου νομού Χανίων

Μεταφορά φακέλου-δέμα μέχρι δύο κιλά εντός της υπόλοιπης Περιφέρειας Κρήτης

Επιπλέον χρέωση κιλού για μεταφορά φακέλου-δέμα άνω των δύο κιλών εντός της υπόλοιπης Περιφέρειας Κρήτης

Μεταφορά φακέλου-δέμα μέχρι δύο κιλά από και προς Χερσαίους προορισμούς (εντός Ελλάδας)

Επιπλέον χρέωση κιλού για μεταφορά φακέλου-δέμα άνω των δύο κιλών από και προς Χερσαίους προορισμούς (εντός Ελλάδας)

Μεταφορά φακέλου-δέμα μέχρι δύο κιλά από και προς λοιπούς Νησιώτικους Προορισμούς (εντός Ελλάδας)

Επιπλέον χρέωση κιλού για μεταφορά φακέλου-δέμα άνω των δύο κιλών από και προς λοιπούς Νησιώτικους Προορισμούς (εντός Ελλάδας)

 

 

 

προϋπολογισμού 15.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Στις προσφορές των εταιριών να επισυναφθεί ο τιμοκατάλογός τους με βάση τον οποίο θα γίνονται οι χρεώσεις διαφόρων άλλων ειδών μεταφοράς δεμάτων και φακέλων και να αναφέρεται το εκάστοτε παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης επί αυτού.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016 στις 14.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Υπόψη κας Γουμενάκη,

Προσφορά για "Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων και φακέλων"

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ