Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 21/03/2016 12:03

21/03/2016, Ορισμός νέας ημερομηνίας 3ης επανάληψης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού έργου "Συντήρησης - Ανακαίνισης Δημοτικών Κτιρίων"

Μετά από Ομόφωνη Απόφαση ορίζεται ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής της 3ης επανάληψης, με τους ίδιους όρους, του διαγωνισμού του έργου
“Συντηρήσεις - Ανακαινίσεις Δημοτικών Κτιρίων” την 29η Μαρτίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 – 10:00 π.μ. επειδή
στις 8-03-2016 (2η επανάληψη του διαγωνισμού) δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 196/2016.

 

Διακήρυξη