Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 09/06/2016 02:06

09/06/2016, Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων με την διαδκασία του κατεπείγοντος

        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΤΗΣ  προμήθειας   τροφίμων για τις ανάγκες του   Δήμου  Χανίων 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους αναγνωρισμένους προμηθευτές του είδους να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές προς την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων μέχρι και την Δευτέρα 13/06/2016  και ώρα 15:00 μ.μ., στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων (οδός Κυδωνίας 29, Χανιά), για την απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, της προμήθειας τροφίμων  για τις ανάγκες του  Δήμου Χανίων συνολικού προϋπολογισμού 57.776,75  €.

Η προμήθεια αφορά την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την ανάθεση της προμήθειας μέσω διαγωνισμού ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη και την υπογραφή σύμβασης.

 

Η διάρκεια της σύμβασης δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες.

Για όλες τις  ομάδες η σύμβαση θα ξεκινάει την 01/07/2016

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή

Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες

 

Αναλυτικά η προμήθεια απεικονίζεται στα παρακάτω συνημμένα:

Πρόσκληση

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς