Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 21/10/2016 09:10

21/10/2016, Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

Θέμα: Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης για τις ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας

 

                                             Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 • Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 • Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 τεύχος Α' « Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών  (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 • Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ), όπως ισχύει σήμερα.
 • Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116,118,120.
 • Την υπ΄άριθμό 839/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα την έγκρισης της δαπάνης και διάθεση πίστωσης πόσου 1.116,00€ εις βάρος του Κ.Α. 10-7135.002.
 • Τις  τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτες έχουν συνταχτεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Την υπ΄αριθμο 62470/2016 Απόφασης Αντιδημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών.
 • Την υπ’αριθμό 241/13-7-2016 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 
 • Τις  ανάγκες του Δήμου Χανίων  που επιβάλουν την ανωτέρω δαπάνη. 

 

Σας προσκαλεί να καταθέσετε προσφορά για την  προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης για τις ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας, προϋπολογισμού 1.116,00€ με  Φ.Π.Α. , σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές  όπως αυτές έχουν συνταχτεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, ως εξής:

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 8 ΕΙΣΟΔΩΝ

 • Τουλάχιστον οκτώ κανάλια καταγραφής,
 • Ανάλυση καταγραφής 1ΜΡ,
 • Θα υποστηρίζει τουλάχιστον 8 CVI / 8 Analogue / 4 IP κανάλια,
 • Θα υποστηρίζει κάμερες CVI 960p, αναλογικές 960Η και IP 1080p,
 • Aλγόριθμος συμπίεσης H.264 dual-stream,
 • Έξοδο HDMI & VGA, με HDMI έξοδο (1080p) για σύνδεση με TV ή οθόνη,
 • RS485 για έλεγχο PTZ καμερών,
 • 2 έξοδοι USB,
 • 1 ποντίκι,
 • Θα υποστηρίζει 1 SATA Σκληρό Δίσκο έως 4ΤΒ.

 

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

 • 1 σκληρός δίσκος 2 ΤΒ.

 

ΚΑΜΕΡΑ ΜΕ ΦΑΚΟ 3,6mm (τεμάχια 3)

 • κάμερα Dome υβριδική 960p,
 • 1/3” 1,3ΜP CMOS Sensor,
 • υποστηρίζει τεχνολογία CVI / TVI / AHD / CVBS,
 • Φακός 3,6mm,
 • Τεχνολογίας IR LEDs.

 

ΚΑΜΕΡΑ ΜΕ ΦΑΚΟ 2,8mm – 12mm (τεμάχια 2)

 • κάμερα Dome υβριδική 960p εξωτερικού χώρου,
 • 1/3” 1,3ΜP CMOS Sensor,
 • υποστηρίζει τεχνολογία CVI / TVI / AHD / CVBS,
 • Φακός 2,8mm-12mm,
 • Τεχνολογίας IR LEDs.

 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

 • Τροφοδοτικό τύπου wall mount,
 • Τουλάχιστον 9 καναλιών για κάμερες CCTV,
 • 12V DC,
 • Ένδειξη τροφοδοσίας,
 • Ασφάλεια στην είσοδο,
 • Διακόπτης. 

 

Οι εργασίες εγκατάστασης και καλωδίωσης, βαρύνουν τον ανάδοχο και παραδίδεται το σύστημα έτοιμο προς λειτουργία. Η παράδοση της εγκατάστασης θα πρέπει να ολοκληρωθεί 30 ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

 

Μαζί με την οικονομική προσφορά σας θα πρέπει να καταθέσετε προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

 

 Η Οικονομική προσφορά σας δεν θα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό.

Παρακαλούμε να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135, με την ένδειξη προς  Γραφείο Προμηθειών  προσφορά για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης».

Η παραπάνω οικονομική προσφορά πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα.