Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 04/07/2016 02:07

04/07/2016, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ την εργασία διάθεσης, μεταφοράς, τοποθέτησης και καθαρισμού τριών (3) χημικών τουαλετών για τις Λαϊκές Αγορές με την διαδικασία του κατεπείγοντος

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 

                    ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                       Χανιά,         04 / 7 /2016

                    ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                       Αρ. Πρωτ.      37220 

                    Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         

                    ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                   

                    Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, ΤΚ: 73135 

                    Τηλ.: 2821 3 41760, Fax: 2821341763 

                   www.chania.gr, email: g-promitheies@chania.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ   ΤΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  διάθεσης, μεταφοράς, τοποθέτησης και καθαρισμού τριών (3) χημικών τουαλετών για τις Λαϊκές Αγορές με την διαδικασία του κατεπείγοντος

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

  Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους έχοντες αντικείμενο σχετικό με την προς ανάθεση υπηρεσία να υποβάλλουν έγγραφες  προσφορές για την απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ.15727/28-3-2016 προκήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την για την υπηρεσία: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Κωδικός CPV 90900000-6 (Υπηρεσίες διάθεσης -μεταφοράς -τοποθέτησης και καθαριότητας Χημικών τουαλετών για τις ανάγκες των Λαϊκών αγορών)

 

Η απευθείας ανάθεση της εργασίας  με την διαδικασία του επείγοντος θα αφορά το διάστημα  έως την ολοκλήρωση του εν εξελίξει διαγωνισμού, αλλά όχι πέραν του τριμήνου. Το ποσό του προϋπολογισμού για ένα (1) τρίμηνο ανέρχεται στα 14.508,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αν ο διαγωνισμός ολοκληρωθεί σε λιγότερο από τρεις (3) μήνες, αυτοδίκαια λύεται η παρούσα σύμβαση, χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση στην εταιρεία.

              Η  ανάθεση της εργασίας θα προκύψει από την αποσφράγιση των προσφορών των ενδιαφερόμενων  από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας είναι  η χαμηλότερη τιμή για τις προσφορές που πληρούν τους όρους της  15727/28-3-2016  προκήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών – ενδεικτικού προϋπολογισμού.

  Οι οικονομικές προσφορές  θα πρέπει να  υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Τρίτη  5-7-2016 και ώρα 12.00 π.μ  είτε σε φάκελο κλειστό , είτε με FAX: 28213 41750 με την ένδειξη «προς την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων προσφορά για  την  ανάθεση της Υπηρεσίας: διάθεσης, μεταφοράς, τοποθέτησης και καθαρισμού τριών (3) χημικών τουαλετών για τις Λαϊκές Αγορές με τη διαδικασία του κατεπείγοντος».

                                                                  Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

                                                                                               ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΑΚΗΣ