Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 06/05/2016 03:05

06/05/2016, Ανακοίνωση για Ανάθεση της εργασίας "Χωματουργικές Εργασίες στη Δημοτική Ενότητα Κεραμειών"

ΧΑΝΙΑ 06-05-2016

ΑΡ.ΠΡ. 23670

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της εργασίας: Χωματουργικές Εργασίες στη Δημοτική Ενότητα Κεραμειών προϋπολογισμού 24.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή που επισυνάπτεται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο Πρωτόκολλο του Δήμου Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135, με την ένδειξη προς Γραφείο Προμηθειών προσφορά για « Χωματουργικές Εργασίες στη Δημοτική Ενότητα Κεραμειών», Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135, Η παραπάνω προσφορά πρέπει να συνοδεύεται με ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι την Δευτέτα 09-05-2016 τηλέφωνο πληροφοριών 2821 3 41760

Ολόκληρη η Ανακοίνωση

Τεχνικές Προδιαγραφές