Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

15/03/2017 Προμήθεια τριπλοτυπών αποδείξεων είσπραξης

15.03.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 12:57

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Σας προσκαλεί να καταθέσετε προσφορά για την  προμήθεια 25.000,00 τεμ. έγχρωμων αυτογραφικών τριπλότυπων αποδείξεων είσπραξης,  με τρύπες στο πλάι, διαστ.24Χ28εκ για τις ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας, προϋπολογισμού 2.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει υποχρεωτικά να λάβουν γνώση του υποδείγματος  που βρίσκεται στο γραφείο Προμηθειών.
 

Μαζί με την οικονομική προσφορά σας θα πρέπει να καταθέσετε προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα κύριας και επικουρικής (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

 Η Οικονομική προσφορά σας δεν θα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό.

 Παρακαλούμε να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135, το αργότερο μέχρι 23/03/2017, ημέρα Πέμπτη με την ένδειξη προς  Γραφείο Προμηθειών  προσφορά για την «Προμήθεια τριπλότυπων αποδείξεων είσπραξης».