Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017 | 13/04/2017 09:04

13/04/2017, Προμήθεια εντύπων και χαρτιού εκτυπώσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

  • Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
  • Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 τεύχος Α' « Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών  (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  • Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ), όπως ισχύει σήμερα.
  • Την υπ΄αριθμό Α-  837/2017 πρόταση ανάληψης δαπάνης.
  • Την υπ΄άριθμό   232/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα την έγκρισης της δαπάνης και διάθεση πίστωσης πόσου 9.450,00€ εις βάρος του Κ.Α. 10-6613.001.
  • Την υπ’αριθμό 100/27-03-2017 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 
  • Τις  ανάγκες του Δήμου Χανίων  που επιβάλουν την ανωτέρω δαπάνη. 

 

Σας προσκαλεί να καταθέσετε προσφορά για την  προμήθεια εντύπων και χαρτιού εκτυπώσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 9.450,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Τεχνικές Προδιαγραφές -Ενδεικτικός Προυπολογισμός