Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

05/05/2017, Προμήθεια υλικών μηχανικής προστασίας ηλεκτρολογικού υλικού

05.05.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 09:13

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Σας προσκαλεί να καταθέσετε προσφορά για την προμήθεια υλικών μηχανικής προστασίας ηλεκτρολογικού υλικού, προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχει συντάξει  η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ενδεικτικός Προυπολογισμός