Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

03/04/2017, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

03.04.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 12:09

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                         ΑΔΑ: 667ΤΩΗ5-Σ06
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ               Χανιά, 31 / 03/ 2017
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                          Α.Π. 16564
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135
Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία
Τηλ. 28213 41760, Fax: 2821341750
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr
 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής επί του σύνολο της κατηγορίας των ειδών.

Φορέας της προμήθειας είναι:

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Οδός: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29, ΧΑΝΙΑ

Ταχ.Κωδ.: 73135

Τηλ. 28213 41760

fax:28213 41750

E-mail: dimos@chania.gr, g-promitheies@chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

Ιστοσελίδα:www.chania.gr

 

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 32.258,06€ πλέον ΦΠΑ 24% 7.741,94€ σύνολο 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2017 και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

 

Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ-ΓΑΝΤΙΑ προϋπολογισμού 11.935,48€ πλέον ΦΠΑ 24% 2.864,52€ Σύνολο 14.800,00€

 

Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ – ΟΦΘΑΛΜΩΝ προϋπολογισμού 1.612,90€ πλέον ΦΠΑ 24% 387,10€ Σύνολο 2.000,00€

 

Γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ προϋπολογισμού 1.451,61€ πλέον ΦΠΑ 24% 348,39€ Σύνολο1.800,00€

 

Δ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ – ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ - ΛΟΙΠΑ προϋπολογισμού 15.604,84€ πλέον ΦΠΑ 24% 3.745,16€ Σύνολο 19.350€

 

Ε) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ προϋπολογισμού 1.653,23€ πλέον ΦΠΑ 24% 396,77€ Σύνολο 2.050,00€

 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά σε μια ή σε περισσότερες κατηγορίες των προς προμήθεια ειδών όπως ορίζονται ανωτέρω.

Οι προσφορές, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτουν όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε κατηγορίας που συμμετέχουν.

Οι προσφορές, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να συνοδεύονται από δείγμα του προσφερόμενου είδους.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Τ.Κ 73135, στις 19/04/2017 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 πμ έως 10:30 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

 

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού, γραπτή και προφορική, ορίζεται η ελληνική.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. Ανάδοχος της προμήθειας κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή χωρίς το ΦΠΑ ανά κατηγορία ειδών και η προσφορά του είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν : α) Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ασκούν μέσα στην χώρα ή έξω απ’ αυτήν το εμπορικό επάγγελμα, που είναι σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας το τρέχον έτος του διαγωνισμού, β) οι νόμιμοι, ειδικά εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους, γ)οι Συνεταιρισμοί, δ)οι Ενώσεις προμηθευτών (ή κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης εφόσον συντρέχουν γι' αυτόν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 73 Ν.4412/2016.

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.chania.gr στην διαδρομή: Προκηρύξεις

Η Διακήρυξη μαζί με τα συνημμένα τεύχη που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής διατίθεται από το Δήμο Χανίων (οδός Κυδωνίας, Αρ. 29, Τ.Κ. 73135) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες καθώς και από το site του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Χανίων τηλ. 28213 41760, Fax: 2821041750

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

Αναλυτικά η Διακήρυξη

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Φύλλο Συμμόρφωσης