Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

20/12/2017, Προμήθεια καυσίμων Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων

21.12.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 10:24

Αναλυτική Διακήρυξη με Παραρτήματα

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ερωτηματολόγιο

Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (ΕΕΕΣ) XML

Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (ΕΕΕΣ) PDF

Οδηγίες ΕΕΕΣ