Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017 | 21/12/2017 10:12

20/12/2017, Προμήθεια καυσίμων Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων

Αναλυτική Διακήρυξη με Παραρτήματα

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ερωτηματολόγιο

Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (ΕΕΕΣ) XML

Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (ΕΕΕΣ) PDF

Οδηγίες ΕΕΕΣ