Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

28/12/2017, Προμήθεια ειδών καθαριότητας - ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Πρόσωπων

29.12.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 08:40

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ

Έντυπο οικονομικής Προσφοράς

Διευκρινήσεις μετά απο ερώτημα