Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

17/10/2017, Ηχητική κάλυψη της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου

17.10.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 10:32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Μαμά Σοφία

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, ΤΚ: 73135

Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41750

www.chania.gr, email: g-promitheies@chania.gr

 

ΧΑΝΙΑ, 17/10/2017

Αρ. Πρωτ.: 60220


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

 

 

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

 

 

ΘΕΜΑ : Ηχητική κάλυψη της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 τεύχος Α' « Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

 3. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

 4. Την υπ' αριθμό Α-1312/2017 Π.Α.Υ.

 5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2017 που προβλέπει πίστωση 1.500,00€ στον κωδικό δαπανών Κ.Α. 10-6162.004 για “Ηχητική υποστήριξη εκδηλώσεων“.

 6. Την υπ’ αριθμό 645/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει τη σχετική πίστωση για την κάλυψή της.

 7. Την υπ’ αριθμόν 59973/2017 Εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού του Δήμου Χανίων.

 8. Την υπ’ αριθμό 100/27-03-2017 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

 9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

 

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την ηχητική κάλυψη της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου, προϋπολογισμού 1.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..Ο Δήμος Χανίων, όπως κάθε χρόνο, διοργανώνει, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, την παρέλαση, για τον εορτασμό της επετείου της 28η Οκτωβρίου. Υποχρέωση του Δήμου αποτελεί η ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης. Επειδή το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας του Δήμου Χανίων δεν μπορεί να καλύψει της ανάγκες της Υπηρεσίας λόγω φόρτου εργασιών, η εργασία αυτή ανατίθεται σε εξωτερικό συνεργάτη. Η ανάθεση αφορά όλες τις εργασίες που απαιτούνται για τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την ορθή και ασφαλή ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης.

1. Παρακάτω αναφέρονται οι απαιτούμενοι εξοπλισμοί:

 •  
  • 32 κόρνες 80w/50w/70v/100v.

  • 32 στηρίγματα κόρνων ξύλινα σε στύλους

  • 1000m καλώδιο PPL 2 X 1,50m

  • 1 Πίνακας τριφασικός με γείωση για λήψη από την ΔΕΗ

  • 2 Μετασχηματιστής γραμμής 800W/100W

  • 6 Μικρόφωνα

  • 6 Αναρτήσεις μικροφώνων

  • 6 Βάσεις μικροφώνων

  • 6 Καλώδια μικροφωνικά XLRΘ-XLRA

  • 3 (set) ασύρματα μικρόφωνα

  • 1 cd player + rca + adaptor

  • 1 dvd + rca + adaptor

  • 50m καλώδιο PPL 2 X 1,50 mm

  • 1 Rack

  • 1 κονσόλα

  • 2 Equaliser

  • 1 ενισχυτής τελικός

  • 1 ενισχυτής

  • 8 καλώδια ηχείων

  • 8 βάσεις ηχείων

  • 8 ηχεία

  • 2 κόρνες 100V

  • Καλώδια και παρελκόμενα του ηχητικού συστήματος

 

 

2. Ανάλυση εργασιών και διαδικασία επίβλεψης:

 1. Εξασφάλιση της ηλεκτρικής παροχής, σε συνεννόηση με το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού.

 2. Παραλαβή κλειδιών από το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού και υπογραφή Υ.Δ. για την λήψη της ευθύνης καλής και ασφαλής λειτουργίας αυτής.

 3. Συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία για το στήσιμο ηχητικής εγκατάστασης.

 4. Έλεγχος ηλεκτρολογικών πινάκων, ασφαλειών και διακοπτών.

 5. Αναφορά μετά το πέρας της εκδήλωσης.

 6. Λοιπά κόστη βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο (έξοδα κίνησης, ασφαλιστική κάλυψη, φόροι, τοποθέτηση ηχείων με γερανό ή με ότι άλλο μέσο χρειαστεί κ.α.)

 

Η Οικονομική προσφορά σας δεν θα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό.

 

 

Κατάθεση προσφορών, έως και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 στις 14.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για την “Ηχητική κάλυψη της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου

Υπόψη κας Σ. Μαμά

 

Η προσφορά, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

 2. Φορολογική ενημερότητα

 3. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (IKA και ΕΦΚΑ)

 4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΑΚΗΣ