Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

01/08/2017, Πρόσκληση υποβολής προσφορών με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

01.08.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 13:49

 

                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 

                    ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                              Χανιά,  01/08/2017 

                    ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                    

                    Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                              Αρ. Πρωτ:  42843

                    ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                        

                    ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

                    Πληρ: Κων/να Μαρκουλάκη                    

                    Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, ΤΚ: 73135

                    Τηλ.: 2821 3 41760, Fax: 2821341750

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την   υπηρεσία καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων  για το παράρτημα 1: Καθαριότητα δημοτικών αφοδευτηρίων,  για το παράρτημα 3:καθαριότητα δημοτικών γυμναστηρίων,  λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έπειτα από την  503/2017 απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής όπου εγκρίνει τον τρόπο ανάθεσης της εργασίας «καθαριότητα δημοτικών αφοδευτηρίων και των δημοτικών γυμναστηρίων» για ένα τρίμηνο με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ του Ν.4412/2016)

 Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους έχοντες αντικείμενο σχετικό με την προς ανάθεση υπηρεσία να υποβάλλουν έγγραφες  προσφορές για την ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές  για την υπηρεσία: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ για τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Κωδικός CPV 90900000-6  (Υπηρεσίες καθαρισμού δημοτικών αφοδευτηρίων) προϋπολογισμού  49.660,49 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 % για  το τρίμηνο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : Κωδικός CPV 90911200-8 (Υπηρεσίες καθαρισμού δημοτικών γυμναστηρίων) προϋπολογισμού  12.387,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 % για  το τρίμηνο

 

 Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί φορείς  έχουν δικαίωμα να καταθέσουν προσφορά σε 1 ή και στα δύο   παραρτήματα.

Η απευθείας ανάθεση της εργασίας  με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, θα αφορά το διάστημα  από την υπογραφή της σύμβασης και έως την ολοκλήρωση του εν εξελίξει διαγωνισμού, αλλά όχι πέραν του τριμήνου. Αν ο διαγωνισμός ολοκληρωθεί σε λιγότερο από τρεις  (3) μήνες, αυτοδίκαια λύεται η σύμβαση με την διαδικασία του κατεπείγοντος, χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση στην εταιρεία.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι  η συμφερότερη από οικονομικής άποψης  προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές.

Αναλυτική πρόσκληση

Τεχνικές προδιαγραφές Παραρτήματος 1:(Καθαριότητα Αφοδευτηρίων)

Τεχνικές Προδιαγραφές Παραρτήματος 3:(Καθαριότητα Γυμναστηρίων)