Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

11/07/2017, Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσίας «ασφάλιση των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Χανίων»

10.07.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 13:53ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΔΑ: ΩΜΚΗΩΗ5-Ο5Ε
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                               Χανιά,     11 / 07 / 2017
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                        Α.Π.               38332
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135
Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία
Τηλ. 28213 41760, Fax: 2821341750
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ »

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσίας «ασφάλιση των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Χανίων» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.

 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Οδός: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29, ΧΑΝΙΑ

Ταχ.Κωδ.: 73135

Τηλ. 28213 41760

fax:28213 41750

E-mail: dimos@chania.gr, g-promitheies@chania.gr

Κωδικός NUTS: (EL- 434) XANIA

Ιστοσελίδα:www.chania.gr

 

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 47.180,00 € Ευρώ (μαζί με την προαίρεση) και θα καλυφθεί από πιστώσεις ιδίων πόρων του έτους 2017 και 2018.

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

Ασφάλιση όλων των αυτοκινήτων, οχημάτων

και μηχανημάτων του Δήμου Χανίων, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών

42.690,00 €

Δικαίωμα προαίρεσης (νέες υπηρεσίες)

4.490,00 € (κατ' εκτίμηση)

Σύνολο

47.180,00 €

 

To δικαίωμα προαίρεσης (νέες υπηρεσίες): Ο ανάδοχος εκτός των αναγραφομένων αυτοκινήτων οχημάτων και μηχανημάτων έχει την υποχρέωση ασφάλισης όσων νέων και όσων πιθανόν θα θέσει σε κυκλοφορία ο Δήμος Χανίων κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Τ.Κ 73135, στις 26/07/2017 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 πμ έως 10:30 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

 

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού, γραπτή και προφορική, ορίζεται η ελληνική.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. Ανάδοχος της προμήθειας κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή χωρίς το ΦΠΑ και η προσφορά του είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν : α) Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ασκούν μέσα στην χώρα ή έξω απ’ αυτήν το εμπορικό επάγγελμα, που είναι σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας το τρέχον έτος του διαγωνισμού, β) οι νόμιμοι, ειδικά εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους, γ)οι Συνεταιρισμοί, δ)οι Ενώσεις προμηθευτών (ή κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης εφόσον συντρέχουν γι' αυτόν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 73 Ν.4412/2016.

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.chania.gr στην διαδρομή: Προκηρύξεις και δημοσιεύτηκε κατά τα νόμιμα.

Η Διακήρυξη μαζί με τα συνημμένα τεύχη που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής διατίθεται από το Δήμο Χανίων (οδός Κυδωνίας, Αρ. 29, Τ.Κ. 73135) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες καθώς και από το site του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Χανίων τηλ. 28213 41760, Fax: 2821041750

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Αναλυτικά η Διακήρυξη

Τεχνικές Προδιαγραφές κ Ενδεικτικός Προϋπ/μός

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς