Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

26/04/2017, Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου Χανίων

26.04.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 13:23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                          ΑΔΑ ΩΖΙΓΩΗ5-3Χ0
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              Χανιά, 26 / 04 / 2017
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                            Α.Π. 21171
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135
Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία
Τηλ. 28213 41760, Fax: 2821341750
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου Χανίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής. Για κάθε ομάδα θα κατατεθεί ποσοστό έκπτωσης (%) στην συνολική τιμή που έχει προϋπολογιστεί ανά ομάδα εργασιών.

Φορέας της προμήθειας είναι:

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Οδός: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29, ΧΑΝΙΑ

Ταχ.Κωδ.: 73135

Τηλ. 28213 41760

fax:28213 41750

E-mail: dimos@chania.gr, g-promitheies@chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

Ιστοσελίδα:www.chania.gr

Η συνολική δαπάνη για το σύνολο των εργασιών έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 59.919,15€ πλέον ΦΠΑ 24% 14.380,65€ σύνολο 74.300,00συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2017 και του 2018 και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει και τα ανταλλακτικά υλικά– αναλώσιμα που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος σε κάθε επισκευή οχήματος, μηχανήματος έργου ή μηχανικού μέρους τους.

Αναλύεται στις εξής κατηγορίες:

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Καθαρή Αξία

Ποσό με ΦΠΑ

Ε01. Εργασίες Φανοποιείου – βαφείου

8064,52

10.000,00 €

Ε02. Εργασίες επισκευής κινητήρα – ρεκτιφιέ

2016,13

2.500,00 €

Ε03. Εργασίες επισκευής ταπετσαρίας

806,45

1.000,00 €

Ε04. Εργασίες επισκευής συστήματος εξάτμισης

1048,39

1.300,00 €

Ε05. Εργασίες επισκευής υπερκατασκευών / μηχανουργείου

24274,19

30.100,00 €

Ε06. Εργασίες επισκευής ηλεκτρολογικών / ηλεκτρονικών

5403,23

6.700,00 €

Ε07. Εργασίες ρύθμισης επισκευή αντλιών / μπεκ

2419,35

3.000,00 €

Ε08. Εργασίες επισκευής δικύκλων

967,74

1.200,00 €

Ε09. Εργασίες επισκευής αναρτήσεων

1612,9

2.000,00 €

Ε10. Λοιπές εργασίες επισκευής πλαισίων οχημάτων / σερβις οχημάτων

7661,29

9.500,00 €

Ε11. Εργασίες βουλκανιζατερ

3629,03

4.500,00 €

Ε12. Εργασίες επισκευής ταχογράφων

2016,13

2.500,00 €

Σύνολο

59919,35

74.300,00 €

 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά σε μια ή σε περισσότερες κατηγορίες των προς ανάθεση εργασιών όπως ορίζονται ανωτέρω.

Οι προσφορές, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτουν όλη την ποσότητα κάθε κατηγορίας συμμετοχής.

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Τ.Κ 73135, στις 18 /05/ 2017 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 πμ έως 10:30 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

 Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού, γραπτή και προφορική, ορίζεται η ελληνική.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. Ανάδοχος της προμήθειας κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή χωρίς το ΦΠΑ ανά κατηγορία ειδών και η προσφορά του είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν : α) Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ασκούν μέσα στην χώρα ή έξω απ’ αυτήν το εμπορικό επάγγελμα, που είναι σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας το τρέχον έτος του διαγωνισμού, β) οι νόμιμοι, ειδικά εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους, γ)οι Συνεταιρισμοί, δ)οι Ενώσεις προμηθευτών (ή κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης εφόσον συντρέχουν γι' αυτόν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 73 Ν.4412/2016.

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.chania.gr στην διαδρομή: Προκηρύξεις

Η Διακήρυξη μαζί με τα συνημμένα τεύχη που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής διατίθεται από το Δήμο Χανίων (οδός Κυδωνίας, Αρ. 29, Τ.Κ. 73135) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες καθώς και από το site του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Χανίων τηλ. 28213 41760, Fax: 2821041750

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Αναλυτικά η Διακήρυξη

Τεχνικές Προδ/φες, Προϋπ/μος, Έντυπο Προσφοράς