Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

16/11/2017,ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την υπηρεσία καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων για το παράρτημα 3: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

16.11.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 10:04

 

                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 

                    ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                              Χανιά, 16 / 11 /2017 

                    ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                    

                    Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                              Αρ. Πρωτ: 66944

                    ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                        

                    ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

                    Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, ΤΚ: 73135

                    Τηλ.: 2821 3 41760, Fax: 2821341750

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την   υπηρεσία καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων  για το παράρτημα 3:καθαριότητα δημοτικών γυμναστηρίων,  λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έπειτα από την 644/2017 απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής όπου εγκρίνει τον τρόπο ανάθεσης της εργασίας «καθαριότητα δημοτικών αφοδευτηρίων και των δημοτικών γυμναστηρίων» για ένα τρίμηνο με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ του Ν.4412/2016) και την αριθ. 721 /2017 απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής όπου κατακυρώνει την ανάθεση της υπηρεσίας καθαριότητας δημοτικών αφοδευτηρίων και αποφασίζει για την επαναπρόσκληση  της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την ανάθεση  καθαριότητας  των δημοτικών γυμναστηρίων

 Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους έχοντες αντικείμενο σχετικό με την προς ανάθεση υπηρεσία να υποβάλλουν έγγραφες  προσφορές για την ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές  για την υπηρεσία: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ για τα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : Κωδικός CPV 90911200-8 (Υπηρεσίες καθαρισμού δημοτικών γυμναστηρίων) προϋπολογισμού  12.387,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 % για  το τρίμηνο

 

Η απευθείας ανάθεση της εργασίας  με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, θα αφορά το διάστημα  από την υπογραφή της σύμβασης και έως την ολοκλήρωση του εν εξελίξει διαγωνισμού, αλλά όχι πέραν του τριμήνου. Αν ο διαγωνισμός ολοκληρωθεί σε λιγότερο από τρεις  (3) μήνες, αυτοδίκαια λύεται η σύμβαση με την διαδικασία του κατεπείγοντος, χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση στην εταιρεία.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι  η συμφερότερη από οικονομικής άποψης  προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Aναλυτικότερα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μελέτη