Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

19/01/2017, Συνοπτικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

19.01.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 13:37

O Δήμος Χανίων, διακηρύσσει τον συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την
κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»,
εκτιμώμενης αξίας 31.400,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) (σχετική η με αριθμό 42/2016 μελέτη της ΔΤΥΔΧ) .
Το έργο περιλαμβάνει την κατηγορία Οικδομικών εργασιών με προϋπολογισμό (χωρίς
αναθεώρηση και ΦΠΑ) : 25.515,27 €
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους καθώς και
τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr)
Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 7/2/2017
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 2ος όροφος).
Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί
σύμφωνα με το σύστημα της ενιαίας έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας
που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.
Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων που
είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
Οικοδομικών (αρ. 59 του Ν.4278/2014) ή είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακών
Ενοτήτων για έργα κατηγορίας Οικοδομικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (αρ. 59 του
Ν.4278/2014, άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ).
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
Οι οικονομικοί φορείς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους του άρθρου
76 του Ν.4412/2016
Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1α) του ν. 4412/2016 (Α 147).
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από Πόρους της Πολιτικής Προστασίας. Προκαταβολή
δεν θα χορηγηθεί.
Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Χανίων.
Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 28213-41726, FAX επικοινωνίας 28213-
41716, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Γιώργος Λαζόπουλος.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική
διακήρυξη του διαγωνισμού.

Διακήρυξη

Τεχνική Έκθεση

Τιμολόγιο

Προϋπολογισμός

Τ.Ε.Υ.Δ.

Ε.Σ.Υ.

Για να λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ, επιλέξτε τον αριθμό διακήρυξης 21/2016 και συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία.