Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

12/7/2017, Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας για τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής – Κατασκηνώσης Καλαθά του Δήμου Χανίων

12.07.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 18:17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΛΑΘΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006

 3. Το άρθρο 21 του ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

 4. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007

 5. Τη με αρ.Δ9/οικ.22181/6918/16-5-2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΥΑ περί «Καθορισμού αναγκών εποχικού προσωπικού Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2017».

 6. Τη με αρ.Δ22/οικ.14573/359/27-3-2017 (ΦΕΚ 1224/Β/7-4-2017) περί « Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».

 7. Τη με αρ.Δ9/οικ.27615/8546/16-6-2017 ΚΥΑ περί «Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».

 8. Τη με αριθμό 433/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της παιδικής κατασκήνωσης στην περιοχή Καλαθά Χανίων.

 9. Την υπ’αρ.Πρωτ.33106/19-6-2017 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων περί ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό έτους 2017 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Καλαθά του Δήμου Χανίων για το έτος 2017.

 10. Το γεγονός ότι η λειτουργία της Παιδικής Εξοχής -Κατασκήνωσης Καλαθά για το θέρος 2017 προγραμματίστηκε να πραγματοποιηθεί σε πέντε περιόδους και συγκεκριμένα: α) ένα δεκαήμερο φιλοξενίας παιδιών από 6 έως 10 ετών για το χρονικό διάστημα από 6/7/2017 έως 15/7/2017 β) ένα δεκαήμερο φιλοξενίας κοριτσιών ηλικίας 11 έως 16 ετών από 17/7/2017 έως 26/7/2017 γ) ένα δεκαήμερο φιλοξενίας για αγόρια ηλικίας 11 έως 16 ετών από 28/7/2017 έως 6/8/2017 δ) ένα δεκαήμερο φιλοξενίας ηλικιωμένων από 8/8/2017 έως 17/8/2017 ε) ένα δεκαήμερο φιλοξενίας ΑΜΕΑ από 21/8/2017 έως 30/8/2017.

 11. Την υπ. αρ. 33223/19-06-2017 ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την λειτουργία της παιδικής εξοχής- κατασκήνωσης Καλαθά του Δήμου Χανίων.

 12. Το γεγονός ότι δεν καλύφθηκαν οι θέσεις όλων των ειδικοτήτων με την προηγούμενη ανακοίνωση.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

την πρόσληψη πέντε ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, του άρθρου 9 του Ν.3812/2009 καθώς και του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 για διάστημα έως δύο (2) μήνες, τα οποία καθορίζονται ως στελέχη και εργατικό προσωπικό για τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής και Κατασκήνωσης του Δήμου Χανίων για το έτος 2017 ως ακολούθως:

 

Ειδικότητα

Αρ. Θέσεων

Προσόντα

Γυμναστής/τρια

1

Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ε.Φ.Α.

Εργάτες/τριες

2

Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα.

Μάγειρας/σσα

1

Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Σχολής Μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται.

Νοσηλευτής /τρια

1

Απόφοιτοι σχολής Νοσηλευτών με άδεια άσκησης επαγγέλματος ή τελειόφοιτοι σχολής Νοσηλευτών.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

1.Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες.

2.Να έχουν ηλικία από 18 ετών.

3.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

4.Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

 

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

Τα προσόντα των στελεχών και του λοιπού προσωπικού αναφέρονται αναλυτικά στα άρθρα 8 και 9 της με αρ.Δ22/οικ.14573/359/27-3-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1224/Β/7-4-2017) περί «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

 2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται).

 3. Αντίγραφο αδειών (όπου απαιτείται).

 4. Βεβαιώσεις κατασκηνωτικής εμπειρίας (όπου απαιτείται).

 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται με αφετηρία την τελευταία ημέρα της απασχόλησης για την οποία πρόκειται να προσληφθεί, δεν έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο του άρθρου 14 , παρ.1 του Ν. 2190/1994. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν υπόκειται στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ.164/2004, όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών μεταξύ συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη για την κάλυψη ιδίων ή παρεμφερών αναγκών (όρθρο 5), ενώ η συνολική χρονική διάρκεια των συμβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες (άρθρο 6).

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από 14/07/2017 έως και 19/07/2017 :

α) ταχυδρομικώς

β) αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή και ώρες από 8.30 έως 14.30 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων στην οδό Κυδωνίας 29.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έξι (06) ημερολογιακές ημέρες, αρχής γενομένης από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στο Δημοτικό Κατάστημα.

Σημείωση:Το προσωπικό της Κατασκήνωσης εν γένει παραμένει 24 ώρες το 24ωρο στη κατασκήνωση όλες τις ημέρες των κατασκηνωτικών περιόδων.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ

 

Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας για τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής – Κατασκηνώσης Καλαθά του Δήμου Χανίων