Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

03/05/2017, Πρόσκληση υποβολής προσφορών με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

03.05.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 10:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 

                    ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                           Χανιά    03  - 5 - 2017

                    ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                    

                    Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         

                    ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                        Αρ. Πρωτ:   22402 

                    ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

                    Πληρ: Κων/να Μαρκουλάκη                   

                    Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, ΤΚ: 73135

                    Τηλ.: 2821 3 41760, Fax: 2821341750

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ,  λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

 

Κωδικός CPV 60443100-6  

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έπειτα από την 249/2017 απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής όπου εγκρίνει τον τρόπο ανάθεσης της εργασίας «ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών» για ένα δίμηνο με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (άρθρο 32 παρ.2γ του Ν.4412/2016) και,

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους έχοντες αντικείμενο σχετικό με την προς ανάθεση υπηρεσία να υποβάλλουν έγγραφες  προσφορές για την ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές  προϋπολογισμού 118.560,00  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 % για  το δίμηνο

 

Η απευθείας ανάθεση της εργασίας  με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, θα αφορά το διάστημα  από την υπογραφή της σύμβασης και έως την ολοκλήρωση του εν εξελίξει διαγωνισμού, αλλά όχι πέραν του διμήνου. Το ποσό του προϋπολογισμού για ένα (1) δίμηνο ανέρχεται στα  118.560,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 %.

Αν ο διαγωνισμός ολοκληρωθεί σε λιγότερο από δύο  (2) μήνες, αυτοδίκαια λύεται η παρούσα σύμβαση, χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση στην εταιρεία.

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας είναι  η συμφερότερη από οικονομικής άποψης  προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές.

Aναλυτικότερα οι όροι της διαπραγμάτευσης έχουν ως εξής:

 

Αναλυττική πρόσκληση

Γ.Σ.Υ

Τεχνική Έκθεση - Προυπολογισμός μελέτης

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής