Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

31/01/2017, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την υπηρεσία καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων – καθαρισμός και σάρωση οδών, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

31.01.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 14:53

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έπειτα από την 17/2017 απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής όπου εγκρίνει τον τρόπο ανάθεσης της εργασίας «καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων Δήμου Χανίων καθαρισμός και σάρωση οδών» για ένα δίμηνο με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (άρθρο 32 παρ.2γ του Ν.4412/2016)

 Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους έχοντες αντικείμενο σχετικό με την προς ανάθεση υπηρεσία να υποβάλλουν έγγραφες  προσφορές για την ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές  για την υπηρεσία: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κωδικός CPV 90610000-6 (Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών ) προϋπολογισμού   237.706,66 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 % για  το δίμηνο

 

Η απευθείας ανάθεση της εργασίας  με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, θα αφορά το διάστημα  από την υπογραφή της σύμβασης και έως την ολοκλήρωση του εν εξελίξει διαγωνισμού, αλλά όχι πέραν του διμήνου. Το ποσό του προϋπολογισμού για ένα (1) δίμηνο ανέρχεται στα  237.706,66 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 %. Αν ο διαγωνισμός ολοκληρωθεί σε λιγότερο από δύο  (2) μήνες, αυτοδίκαια λύεται η παρούσα σύμβαση, χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση στην εταιρεία.

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας είναι  η συμφερότερη από οικονομικής άποψης  προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές.

Aναλυτικότερα οι όροι της διαπραγμάτευσης έχουν ως εξής:

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

Τεχική Περιγραφή Παραρτήματος