Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

19/10/2017, Κατάθεση προσφοράς για την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ –ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» για το σχολικό έτος 2017-18

19.10.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 14:58

Η Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Χανίων προσκαλεί τους ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ να καταθέσουν προσφορά για την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ –ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» για το σχολικό έτος 2017-18.

 

Η εργασία αφορά τη συντήρηση 28 καυστήρων και είναι προϋπολογισμού 1.587,20 € (με ΦΠΑ).

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08-08-2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) στον συμμετέχοντα που θα καταθέσει τη χαμηλότερη προσφορά . Σε περίπτωση ίδιων προσφορών θα γίνει κλήρωση ενώπιο της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.

 

Οι προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι την Τρίτη 24/10/2017 ώρα 12 το μεσημέρι στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής οδός Κριάρη 40, 1ος όροφος.

 

Σας επισυνάπτουμε τα τεύχη: α) της τεχνικής περιγραφής – συγγραφή υποχρεώσεων- γ) του ενδεικτικού προϋπολογισμού δ) του εντύπου οικονομικής προσφοράς, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης.

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αποδεικτικό Φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια δημόσια αρχή.

 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα κύρια και επικουρική (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

 

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, περί εγγραφής του σ΄αυτό.

 

6. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.

 

7. Άδεια λειτουργίας και συντήρησης καυστήρων Σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2012 από την αντίστοιχη Περιφέρεια.

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση μαζί με την οικονομική προσφορά στην οποία θα δηλώνουν ότι κατέχουν τα δικαιολογητικά (των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016), που αναφέρονται στην πρόσκληση και θα τα προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης αν αναδειχθούν μειοδότες.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 28213-41773, καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Πρόσκληση