Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

15/12/2017, Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για Εργασίες κλαδέματος – εκθαμνώσεων – καθαρισμών κλπ. Δήμου Χανίων

15.12.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 09:22


 

                                                                   ΑΔΑΜ:17PROC002403867
                                                                   ΑΔΑ: ΩΚΠΡΩΗ5-4ΗΔ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                       Χανιά: 12 / 12 / 2017
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                       Αρ. Πρωτ. 73021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135
Τηλ. 28213 41760,Fax: 28213 41750
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr
 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Εργασίες κλαδέματος – εκθαμνώσεων – καθαρισμών κλπ. Δήμου Χανίων»

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

 προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Εργασίες κλαδέματος – εκθαμνώσεων – καθαρισμών κλπ. Δήμου Χανίων» προϋπολογισμού 208.917,55€ πλέον Φ.Π.Α24%: 50.140,21€ σύνολο: 259.057,76€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά, Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά τεύχη της παρούσας.

Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης διατίθενται και σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του ∆ήµου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, Χανιά, τηλ. 28213 41760 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορούν να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 3. Κωδικός CPV: 77340000-5, 77310000-6

 4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL434

 5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εργασία κλαδέματος δένδρων και γενικά καλλιεργητικές φροντίδες του πρασίνου που βρίσκεται σε χώρους πρασίνου (πάρκα, πλατείες, άλση, παιδικές χαρές, νησίδες κλπ), σχολεία και δενδροστοιχίες σε οδούς του Δήμου Χανίων για 12 μήνες.

 6. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

 7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η παράδοση των προς εκτέλεση εργασιών θα γίνεται τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος.

 8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στην υπ΄αριθμό.73016/12-12-2017 αναλυτική Διακήρυξη.

 9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Όχι

 10.Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της κατηγορίας συμμετοχής χωρίς το ΦΠΑ και ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (4.178,35€)

 11. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής η οποία εκφράζεται με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (επί τοις εκατό) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

12. Παραλαβή προσφορών:

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 05 / 01 / 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:55.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 11 / 01 / 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30.

 13. Χρόνος ισχύος προσφορών: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς

 14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 15. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Χανίων.

 16. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

 17. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) : www.chania.gr στην διαδρομή : Προκηρύξεις, και καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 50919

Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) : www.chania.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Αναλυτικά η Διακήρυξη & Παραρτήματα

ΤΕΥΔ

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς