Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

27/6/2017, Mαταίωση της διαδικασίας Δημόσιας Σύμβασης του έργου “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ”

27.06.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 15:06

Ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει τη ματαίωση της διαδικασίας Δημόσιας Σύμβασης του έργου “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ” κατόπιν της με αριθμό 417/2017 Απόφαση της Ο. Ε. (ΑΔΑ:ΩΚΠΙΩΗ5-ΡΕΧ) .

Η διαδικασία θα επαναληφθεί μετά την ανασύνταξη των τευχών δημοπράτησης και την τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξης.