Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

13/2/2017, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ TONER»

13.02.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 10:57

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ TONER», προϋπολογισμού 43.082,41 ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

Οδός: ΚΡΙΑΡΗ 40, 1ος ΟΡΟΦΟΣ

Ταχ. Κωδ.: 73135

Τηλ.: 2821 3 41773

Telefax: 2821 3 41786

E-mail: schepitropi2@chania.gr

Κωδικός NUTS: GR434

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.chania.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής ΚΡΙΑΡΗ 40, 1ος ΟΡΟΦΟΣ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 30192110-5

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: GR434

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

  1. Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ TONER» όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης, η οποία έχει αναρτηθεί στο site του Δήμου Χανίων www.chania.gr. Το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στα 43.082,41 ευρώ με Φ.Π.Α.

 

Τα υπό προμήθεια είδη χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΟΣ

CPV

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 24%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

ΓΝΗΣΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΑΙ TONER

30192110-5

24.754,03

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΑΙ TONER

30192110-5

9.989,85

 

ΣΥΝΟΛΟ

34.743,88

Φ.Π.Α 24 %

8.338,53

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 24 %

43.082,41

 

Η προμήθεια θα διεξαχθεί σύμφωνα

α)με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117

β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006

γ) την υπ’ αριθ. 2 /2017 Πράξη της Σχολικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε η πίστωση, αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές

 

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται σταδιακά στις σχολικές μονάδες εντός 3 εργασίμων ημερών από την παραγγελία της διεύθυνσης του σχολείου. Ως χρόνος έναρξης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο και λήξη ένα έτος με τη δυνατότητα παράτασης για 4 μήνες ,με σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων , αν δεν έχει απορροφηθεί το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.

Μετά και το τέλος της παράτασης η σύμβαση θεωρείται λήξασα ακόμη κι αν υπάρχουν υπόλοιπα των υπό προμήθεια ειδών και δεν γίνεται δεκτή οικονομική απαίτηση του συμβαλλόμενου.

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών.

Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης.

 

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: … Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας ή για μία από τις παραπάνω δύο κατηγορίες.

 

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης στην οδό Κριάρη 40 , 1Ος όροφο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 2α Μαρτίου 2017 ημέρα Πέμπτη . Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 12.00 . και η ώρα λήξης 12.30 μ.μ.. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

 

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 

13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής.

Σχετικές η υπ’ αριθ. 2 /2017 Πράξη της Σχολικής Επιτροπής.

 

14. Ενστάσεις:

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.


Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

 

15. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), και στο site του Δήμου Χανίων (www.chania.gr) καθώς και τα τεύχη που τη συνοδεύουν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ